REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
PRZEZ SPÓŁKĘ SUPER PACZKA SP. Z O.O.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin;
 2. Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Super Paczką umowę na Usługi za pośrednictwem Serwisu;
 3. Super Paczka - Super Paczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-796), ul. Duchnicka 3 bud. 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000396397, posiadająca NIP: 5252518012 oraz REGON: 14548655600000;
 4. Przewoźnik - przedsiębiorca trudniący się zawodowo przewozem towarów, świadczący usługi przewozowe lub usługi pocztowe na zlecenie Super Paczki;
 5. Odbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której Przewoźnik doręcza Przesyłkę;
 6. Serwis - serwis internetowy w domenie www.superpaczka.pl, do którego prawa przysługują Super Paczce;
 7. Usługi - Usługi elektroniczne i Usługi spedycyjne;
 8. Usługi elektroniczne - usługi świadczone przez Super Paczkę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu, w tym Usługa utrzymania konta w Serwisie i Usługa Newsletter;
 9. Usługi spedycyjne - usługi świadczone przez Super Paczkę na rzecz Klienta polegające na podjęciu czynności zmierzających do wysłania Przesyłki, w szczególności zawarcie umowy przewozu Przesyłki lub umowy na świadczenie usługi pocztowej z Przewoźnikiem; rodzaje Usług spedycyjnych oraz usług towarzyszących określa Cennik
 10. Umowa spedycji - umowa zawierana poprzez Serwis pomiędzy Klientem a Super Paczką na jednorazowe świadczenie pojedynczej Usługi spedycyjnej;
 11. Umowa przewozu - umowa zawierana przez Super Paczkę z Przewoźnikiem, na mocy której Przewoźnik wykonuje przewóz Przesyłki;
 12. Umowa o świadczenie usług pocztowych - umowa zawierana przez Super Paczkę z Przewoźnikiem, na mocy której Przewoźnik zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do doręczenia Odbiorcy Przesyłki będącej korespondencją. Do Umowy o świadczenie usług pocztowych stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu dotyczące Umowy przewozu, o ile nic innego nie zostało przewidziane w treści Regulaminu;
 13. Umowa o współpracę - umowa zawierana w formie pisemnej pomiędzy Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawa a Super Paczką na świadczenie przez Super Paczkę Usług spedycyjnych przez ustalony w tej umowie okres;
 14. Usługa Newsletter - dostarczanie Klientowi przez Super Paczkę informacji związanych z profilem usług świadczonych przez Super Paczkę i podmioty z nią powiązane oraz informacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 15. Cennik - umieszczony w Serwisie wykaz cen dla poszczególnych rodzajów Przesyłek przewożonych w ramach Usług spedycyjnych oraz innych kosztów związanych z realizacją Usług spedycyjnych, w tym kosztów ubezpieczenia Przesyłki. Wysokość cen i innych kosztów różni się w zależności od Przewoźnika, który ma wykonać przewóz Przesyłki;
 16. List przewozowy - dokument generowany za pomocą Serwisu zawierający dane Klienta i Odbiorcy (między innymi imię, nazwisko, adres), wypełniany i podpisywany przez Klienta jako pełnomocnika w imieniu Super Paczki, stanowiący po podpisaniu przez upoważnionego przedstawiciela Przewoźnika potwierdzenie nadania Przesyłki;
 17. Przesyłka - korespondencja lub paczka zawierająca towar, doręczana Odbiorcy w ramach wykonywania Usługi spedycyjnej; Przesyłkami są paczki o wadze do 31,5 kg, paczki o wadze powyżej 31,5 kg do 1000 kg, palety oraz przesyłki kopertowe o wadze do 0,5 kg;
 18. Przesyłka za pobraniem (COD) - Przesyłka, której koszty przewozu, należne Przewoźnikowi, są ponoszone przez Odbiorcę.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady:
  1. świadczenia przez Super Paczkę Usług elektronicznych i Usług spedycyjnych na rzecz Klientów,
  2. zawierania Umów spedycji między Super Paczką a Klientami za pośrednictwem Serwisu.
  3. przetwarzania danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi.
 2. Super Paczka świadczy w szczególności następujące Usługi elektroniczne:
  1. usługę utrzymywania konta Klientów w Serwisie, ułatwiającego i przyspieszającego zawieranie Umów spedycji oraz umożliwiającego wgląd w historię zamówień;
  2. Usługę Newslettera;
  3. usługę zawierania na odległość Umów spedycji.
 3. Super Paczka świadczy Usługi elektroniczne drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.). Usługi określone w ust. 2 świadczone są nieodpłatnie.
 4. W przypadku zawierania z konsumentem umowy o świadczenie Usługi, umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
 5. Klient przed rozpoczęciem korzystania z Usług jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem i zaakceptować jego postanowienia.
 6. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 8. Super Paczka świadczy Usługi spedycyjne wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ROZDZIAŁ II
ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTORNICZNYCH

§ 3 Warunki techniczne korzystania z Usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Klient powinien dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. przeglądarką Firefox 8.0 lub wyższą, Chrome 11 lub wyższą, Internet Explorer 8 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach.
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od uruchomienia skryptów Java Script oraz akceptacji cookies.

§ 4 Świadczenie Usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usługi utrzymywania konta w Serwisie rozpoczyna się od założenia konta zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego Super Paczka potwierdza założenie konta w Serwisie wysyłając do Klienta wiadomość e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Klient może zawrzeć z Super Paczką umowę o świadczenie Usługi Newslettera.
 4. W celu zamówienia Newslettera Klient zaznacza odpowiednią opcję podczas zakładania konta w Serwisie. Zamówienie Usługi Newslettera Klient może dokonać również bez konieczności posiadania Konta.
 5. Usługa Newsletter uruchamiana jest niezwłocznie po jej zamówieniu przez Klienta.
 6. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newslettera:
  1. Klient posiadający konto w Serwisie - przez odznaczenie opcji Newslettera,
  2. Klient nieposiadający konta w Serwisie - przez przesłanie Super Paczce wiadomości e-mail.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Super Paczka zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych, w szczególności Usługi utrzymania konta w Serwisie i umożliwienia zawierania Umów spedycji na odległość.
 2. Zakazane jest korzystanie przez Klienta z Usług elektronicznych w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

§ 6 Rozwiązanie umów o świadczenie Usług elektronicznych

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi utrzymywania konta przez zgłoszenie żądania usunięcia konta.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług elektronicznych wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2) Regulaminu, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług elektronicznych wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2) Regulaminu powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Super Paczki. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług elektronicznych wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1) i 2) Regulaminu może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 26 Regulaminu.
 4. Klient, dokonując aktywacji konta, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi utrzymywania konta w Serwisie przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi.

ROZDZIAŁ III
UMOWA SPEDYCJI

§ 7 Zawarcie Umowy spedycji

 1. Super Paczka zamieszcza w Serwisie informacje o Usługach spedycyjnych, podając w szczególności ceny brutto dla Przesyłki o określonej wadze i ceny usług dodatkowych związanych z doręczeniem Przesyłki (np. doręczenie Przesyłki do określonej godziny).
 2. Umieszczenie informacji o Usługach spedycyjnych w Serwisie stanowi zaproszenie do złożenia oferty (zamówienia) przez Klientów.
 3. Złożenie zamówienia na Usługę spedycyjną nie wymaga założenia konta w Serwisie. Założenie konta jest jednak rekomendowane przez Super Paczkę w celu korzystania z funkcjonalności konta w Serwisie.
 4. Złożenie zamówienia wymaga w szczególności wyboru rodzaju Przesyłki oraz podania jej ciężaru i wymiarów, a także wyboru Przewoźnika, który ma realizować przewóz Przesyłki o ile taki wybór jest możliwy w chwili składania zamówienia.
 5. Zamówienia w Serwisie można składać przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.
 6. Klient zobowiązany jest do podania poprawnych danych oraz zweryfikowania ich poprawności przed złożeniem zamówienia.
 7. Zamówienie uważa się za skutecznie złożone po dokonaniu przez Klienta zapłaty ceny, stosownie do postanowień § 8 Regulaminu.

§ 8 Cena i płatności

 1. Dla każdego zamówienia złożonego przez Klienta obowiązuje cena podana przy zamawianej Usłudze spedycyjnej w momencie złożenia zamówienia, która jest ceną brutto.
 2. Zapłata ceny za zamówioną przez Klienta Usługę spedycyjną następuje z góry niezwłocznie po złożeniu zamówienia za pomocą operatora płatności obsługującego płatność.
 3. Momentem zapłaty ceny jest moment uznania rachunku operatora przyjmującego płatności na rzecz Super Paczki.

§ 9 Przyjęcie do realizacji Usługi spedycyjnej

 1. Po otrzymaniu przez Super Paczkę płatności od Klienta, Super Paczka sprawdza możliwość realizacji zamówienia przez wybranego Przewoźnika.
 2. Po otrzymaniu przez Super Paczkę potwierdzenia możliwości realizacji zamówienia przez Przewoźnika, Super Paczka zleca Przewoźnikowi wykonanie zamówienia, a następnie przesyła na adres e-mail Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
 3. Umowę spedycji uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Super Paczkę przyjęcia Usługi spedycyjnej do realizacji.
 4. Po zleceniu Przewoźnikowi przez Super Paczkę wykonania zamówienia, Przewoźnik w ustalonym z Klientem terminie odbiera Przesyłkę od Klienta w celu dostarczenia jej do Odbiorcy.
 5. W przypadku, gdy żaden z Przewoźników nie potwierdzi, iż jest gotowy do zrealizowania zamówienia, Super Paczka informuje o tym Klienta telefonicznie lub wysyłając stosowną wiadomość na adres mailowy podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 6. W razie zaistnienia sytuacji określonej w ust. 5 powyżej, Super Paczka zwraca wpłaconą przez Klienta cenę w pełnej wysokości na numer rachunku bankowego, z którego cena została zapłacona. Zwrot ceny nastąpi najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia Umowy spedycji.

§ 10 Stosunki prawne

 1. W ramach wykonywania Usług spedycyjnych Super Paczka zawiera z Przewoźnikiem Umowę przewozu, jeżeli przedmiotem Przesyłki jest towar lub Umowę o świadczenie usług pocztowych, jeżeli przedmiotem Przesyłki jest korespondencja.
 2. Umowa z Przewoźnikiem jest zawierana przez Super Paczkę w imieniu własnym.
 3. Super Paczce przysługują przeciwko Przewoźnikowi wszystkie roszczenia związane z nienależytym wykonaniem Umowy przewozu lub Umowy o świadczenie usług pocztowych.
 4. Rodzaj umowy, jaka zostaje zawarta z Przewoźnikiem, a w konsekwencji treść Umowy spedycji, Super Paczka ustala na podstawie deklaracji Klienta co do zawartości Przesyłki, złożonej w trakcie zamówienia.

§ 11 List przewozowy

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, Super Paczka przesyła Klientowi List przewozowy na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia. List przewozowy może również zostać pobrany z konta Klienta w Serwisie.
 2. Super Paczka udziela Klientowi pełnomocnictwa do podpisania Listu przewozowego w jej imieniu i przekazania go Przewoźnikowi.
 3. Klient zobowiązany jest do wydrukowania Listu przewozowego w dwóch egzemplarzach i złożenia na obu egzemplarzach czytelnego podpisu.
 4. W momencie odbioru Przesyłki przez Przewoźnika, Klient przekaże Przewoźnikowi podpisany przez niego w imieniu Super Paczki List przewozowy. Kopia Listu przewozowego pozostaje u Klienta.
 5. List przewozowy jest podpisywany także przez uprawnionego przedstawiciela Przewoźnika odbierającego od Klienta Przesyłkę.
 6. List przewozowy stanowi dowód nadania Przesyłki i podstawę do złożenia reklamacji przez Klienta.

§ 12 Zasady przewozu Przesyłki. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Zasady realizacji przewozu Przesyłki, w tym w szczególności czas odbioru Przesyłki od Klienta i doręczenia jej do Odbiorcy wynikają z regulaminów obowiązujących u danego Przewoźnika. Regulaminy obowiązujące u Przewoźników znajdują się na następujących stronach: http://www.dpd.com.pl/ i http://www.dhl.com.pl
 2. Klient związany jest zasadami przewozu ustalonymi przez Przewoźnika, który został wybrany przez Klienta przy składaniu zamówieniami. Klient zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad przewozu wynikających z regulaminu takiego Przewoźnika.
 3. Z uwzględnieniem zasad obowiązujących u danego Przewoźnika Klient zobowiązany jest do opakowania Przesyłki w sposób właściwy dla przedmiotu Przesyłki, tj. uwzględniający jej szczególne właściwości, oraz zgodnie z regulaminem danego Przewoźnika. W szczególności, gdy przedmiotem przesyłki są przedmioty szklane lub łatwo tłukące się, Klient zobowiązany jest do umieszczenia na zewnętrznej stronie Przesyłki stosownej informacji np. poprzez naklejenie nalepki z napisem „Szkło”.
 4. W chwili odbioru Przesyłki przez Przewoźnika od Klienta, Przesyłka powinna być zamknięta i opakowana w sposób opisany w zakładce Serwisu pod adresem http://www.superpaczka.pl/przesylki-kurierskie-pakowanie
 5. Przedmiotem Przesyłki nie mogą być:
  1. gotówka, papiery wartościowe, inne dokumenty o charakterze płatniczym;
  2. dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy itp.)
  3. przedmioty wartościowe (wyroby jubilerskie, srebro, złoto, kamienie szlachetne, dzieła sztuki, antyki, numizmatyki o dużej wartości itp.);
  4. broń palna i amunicja, materiały łatwopalne, wybuchowe, radioaktywne i substancje żrące;
  5. futra i skóry zwierząt;
  6. artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu;
  7. towary i substancje chemicznie i biologicznie aktywne;
  8. rozpuszczalniki, farby, kleje, łatwopalne żywice, butle sprężonego powietrza oraz inne przedmioty zawierające gazy;
  9. żywe zwierzęta, zwłoki lub szczątki ludzkie i zwierzęce;
  10. narkotyki, leki i środki psychotropowe;
  11. alkohol i wyroby alkoholowe bez polskich znaków akcyzowych;
  12. tytoń i wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzowych;
  13. leki wymagające specjalnych warunków przewozu;
  14. materiały pornograficzne;
  15. silniki, skrzynie biegów, zderzaki, części karoserii;
  16. akwaria i terraria;
  17. inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki.
 6. Klient uprawniony jest do zrezygnowania z zamówionej Usługi spedycyjnej do chwili podjęcia przez upoważnionego przedstawiciela Przewoźnika czynności zmierzających do odbioru Przesyłki z miejsca wskazanego przez Klienta, w szczególności do chwili rozpoczęcia przejazdu do tego miejsca. Oświadczenie o rezygnacji z zamówionej Usługi spedycyjnej Klient może złożyć mailowo na adres, z którego otrzymał potwierdzenie przyjęcia Usługi spedycyjnej do realizacji albo telefonicznie na numer podany w mailu potwierdzającym przyjęcie Usługi spedycyjnej do realizacji.
 7. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta o rezygnacji z zamówionej Usługi spedycyjnej, Super Paczka potwierdza możliwość dokonania rezygnacji.
 8. W razie rezygnacji przez Klienta z zamówionej Usługi spedycyjnej zgodnie z ust. 6 powyżej zawarta pomiędzy Klientem a Super Paczką Umowa spedycji ulega rozwiązaniu z chwilą potwierdzenia przez Super Paczkę możliwości dokonania rezygnacji. Super Paczka zwraca wpłaconą przez Klienta cenę w pełnej wysokości na rachunek bankowy, z którego cena została zapłacona w terminie 14 dni od dnia odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu.
 9. Klientom będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy spedycji zawieranej na odległość, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, stosownie do art. 16 ust. 2 pkt 2) ww. ustawy.

§ 13 Odmowa przyjęcia Przesyłki do przewozu

 1. Super Paczka zastrzega, że Przewoźnik może odmówić wykonania przewozu Przesyłki, jeżeli:
  1. Przesyłka nie została opakowana w sposób określony Regulaminem;
  2. Przesyłka zawiera przedmioty określone w § 12 ust. 5 Regulaminu;
  3. Waga i rozmiary Przesyłki różnią się od tych, jakie zostały podane przez Klienta przy składaniu w Serwisie zamówienia.
 2. Jeżeli Przewoźnik zdecyduje, iż przyjmuje Przesyłkę do przewozu, pomimo, że jej waga i rozmiary różnią się od podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłacenia Super Paczce dodatkowych kosztów związanych z Usługą spedycyjną stosownie do postanowień § 14 Regulaminu.
 3. W razie odmowy przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika zawarta pomiędzy Klientem a Super Paczką Umowa spedycji ulega rozwiązaniu z chwilą odmowy przyjęcia Przesyłki przez Przewoźnika do przewozu. Super Paczka zwraca wpłaconą przez Klienta cenę w pełnej wysokości na rachunek bankowy, z którego cena została zapłacona w terminie 14 dni od dnia odmowy przyjęcia Przesyłki do przewozu.

§ 14 Dodatkowe koszty

 1. Obok ceny Usługi spedycyjnej, Super Paczka może obciążyć Klienta dodatkowymi kosztami poniesionymi przez nią w związku z Usługą spedycyjną w wysokości określonej w Cenniku.
 2. Dodatkowe koszty związane z Usługą spedycyjną mogą dotyczyć przede wszystkim dopłaty związanej z przekroczeniem przez Przesyłkę wagi, rozmiarów zadeklarowanych przez Klienta w złożonym zamówieniu lub błędnego podania innych danych podczas składania zamówienia przez Klienta.
 3. W razie, gdy przewóz Przesyłki nie został wykonany na skutek zaistnienia okoliczności określonych w § 13 Regulaminu, Klient zobowiązany jest do zwrotu Super Paczce kosztów poniesionych przez nią w związku z przystąpieniem do realizacji Usługi spedycji w wysokości określonej w Cenniku, w szczególności kosztów przyjazdu uprawnionego przedstawiciela Przewoźnika do miejsca, z którego Klient miał nadać Przesyłkę.
 4. Klient zobowiązany jest do zapłaty dodatkowych kosztów związanych z Usługą spedycyjną, nawet jeżeli przewóz Przesyłki nie został zrealizowany z uwagi na okoliczności zawinione przez Klienta, w szczególności jeżeli Przewoźnik odmówił przyjęcia Przesyłki z uwagi na naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu.
 5. Zapłata dodatkowych kosztów poniesionych przez Super Paczkę w związku z Usługą spedycyjną nastąpi na podstawie rachunku/faktury wystawionej przez Super Paczkę i przesłanej na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia na Usługę spedycyjną. Na rachunku/fakturze zostanie wskazany sposób i termin płatności nie krótszy niż 5 dni roboczych.
 6. W przypadku Klientów będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa, Super Paczka może dokonać potrącenia kosztów, o których mowa w niniejszym paragrafie, z należności, której zwrotu ma dokonać na rzecz Klienta.

§ 15 Realizacja Przesyłek za pobraniem (COD)

 1. Klient, zamawiając Przesyłkę za pobraniem, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Super Paczki ceny w wysokości zgodnej z Cennikiem dla tego typu Przesyłek.
 2. Kwota należna Klientowi od Odbiorcy (pobranie) jest pobierana od Odbiorcy przez Przewoźnika w gotówce w momencie doręczenia Przesyłki.
 3. Należność za Przesyłkę za pobraniem jest przekazywana Klientowi przez Super Paczkę na rachunek bankowy wskazany przy składaniu w Serwisie zamówienia na Przesyłkę za pobraniem.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 23 ust. 8 Regulaminu, należność za Przesyłkę za pobraniem jest przekazywana Klientowi przez Super Paczkę w pełnej wysokości bez jakichkolwiek potrąceń.
 5. Przekazanie należności pobranej od Odbiorcy Przesyłki za pobraniem odbywa się najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia Przesyłki.
 6. W przypadku, gdy Odbiorca odmówi przyjęcia Przesyłki za pobraniem albo odmówi zapłaty kwoty należnej Klientowi od Odbiorcy, jest ona zwracana bezpośrednio Klientowi albo Super Paczce, która następnie zwraca ją Klientowi. Klient zobowiązany jest do zapłaty Super Paczce dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem nieprzyjętej przez Odbiorcę Przesyłki stosownie do postanowień § 14 Regulaminu.

§ 16 Ubezpieczenie Przesyłki

 1. Przesyłki mogą podlegać ubezpieczeniu na podstawie umów ubezpieczenia zawartych przez Przewoźnika z zakładem ubezpieczeń.
 2. Przesyłki mogą podlegać ubezpieczeniu:
  1. w ramach ceny usługi spedycyjnej - wówczas przesyłka ubezpieczona jest bez konieczności zlecenia ubezpieczenia przez Klienta,
  2. dodatkowemu dobrowolnemu - na zlecenie Klienta, jeśli ubezpieczenie takie nie jest wymagane do realizacji Usługi przewozu,
  3. dodatkowemu obowiązkowemu - na zlecenie Klienta, jeśli ubezpieczenie takie jest wymagane do realizacji Usługi przewozu.
 3. Zasady ubezpieczenia przesyłek oraz wysokość opłat za ubezpieczenie zależą od Przewoźnika. Super Paczka informuje o zasadach ubezpieczenia przesyłek na stronach serwisu w zakładce Frequently Asked Questions pod adresem http://www.superpaczka.pl/faqzaś o wysokości opłat za ubezpieczenie w Cenniku oraz w formularzu zamówienia w odniesieniu do konkretnej przesyłki.
 4. W przypadku zlecenia dodatkowego ubezpieczenia koszty ubezpieczenia przesyłki doliczane są do ceny Przesyłki.
 5. Koszty ubezpieczenia przesyłki płatne są wraz z zapłatą ceny za Usługę spedycyjną.
 6. Jeżeli ubezpieczenie Przesyłki jest obowiązkowe, Super Paczka nie podejmie jakichkolwiek czynności związanych z realizacją zamówionej przez Klienta Usługi spedycyjnej do chwili zapłaty kosztów ubezpieczenia.

ROZDZIAŁ IV
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

§ 17 Zasady odpowiedzialności Super Paczki

 1. Super Paczka jest odpowiedzialna za działania Przewoźników na zasadach przewidzianych w art. 799 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem ograniczeń odpowiedzialności Super Paczki zawartych w Regulaminie.
 2. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, Super Paczka ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę do wysokości 500 zł chyba że Klient zadeklarował większą wartość Przesyłki - wówczas ogranicza się do kwoty zadeklarowanej przez Klienta. Powyższe ograniczenie nie obowiązuje w przypadku wyrządzenia szkody przez Super Paczkę z winy umyślnej.

§ 18 Reklamacje

 1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego przez Super Paczkę jest złożenie przez Klienta lub przez osobę przez niego upoważnioną reklamacji.
 2. Reklamacja może być złożona pisemnie albo drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości z adresu e-mail podanego przy zakładaniu konta w Serwisie lub składaniu zamówienia. Reklamacje wysyłane z innego adresu e-mail niż wskazany w zdaniu poprzednim będą rozpatrywane tylko, jeżeli zostaną złożone również w formie pisemnej.
 3. Do reklamacji należy załączyć kopię Listu przewozowego oraz innych dokumentów związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi spedycyjnej, np. sporządzony przez Przewoźnika protokół uszkodzenia Przesyłki. Jeżeli reklamację składa osoba upoważniona przez Klienta, do reklamacji powinien zostać dołączony dokument wykazujący upoważnienie tej osoby do złożenia reklamacji w imieniu Klienta.
 4. Reklamacja powinna zwięźle przytaczać okoliczności wskazujące na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi spedycyjnej oraz określać związane z tym roszczenia Klienta (wskazywać czego się domaga od Super Paczki).
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Super Paczkę nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji Super Paczka informuje Klienta na piśmie lub na adres e-mail, z którego została przysłana.

§ 19 Przelew roszczeń

 1. Jeżeli przedmiotem reklamacji jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie przewozu Przesyłki na skutek okoliczności leżących po stronie Przewoźnika i reklamacja Klienta nie została uznana przez Super Paczkę na skutek zaistnienia okoliczności zwalniających Super Paczkę z odpowiedzialności względem Klienta, Super Paczka na żądanie Klienta dokona przelewu na Klienta wszelkich roszczeń, jakie przysługują jej względem Przewoźnika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przewozu Przesyłki. W razie potrzeby Super Paczka poinformuje Klienta na jego żądanie o zakresie roszczeń, jakie mogą podlegać przelewowi.
 2. Żądanie Klienta dokonania przelewu roszczeń zgodnie z ust. 1 powyżej, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zostać wysłane na podany w odpowiedzi na reklamację adres Super Paczki.
 3. Oświadczenie Super Paczki o dokonaniu przelewu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno być doręczone na adres Klienta podany przy zakładaniu konta w Serwisie lub składaniu zamówienia.
 4. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą przeniesienia roszczeń wobec Przewoźnika na Klienta ustaje odpowiedzialność Super Paczki względem Klienta w zakresie związanym tymi roszczeniami.

§ 20 Odpowiedzialność Klienta

 1. Super Paczka uprawniona jest do rozwiązania każdej umowy o świadczenie Usług oraz do zablokowania dostępu do konta lub usunięcia konta Klienta, korzystającego z Usług w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu, po uprzednim wezwaniu Klienta do zgodnego z prawem i postanowieniami Regulaminu korzystania z Usług w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni.
 2. Super Paczka może odmówić świadczenia Usługi i usunąć konto Klienta, jeżeli zostało ono założone ponownie po rozwiązaniu umowy przez Super Paczkę i usunięciu konta z Serwisu wskutek naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

ROZDZIAŁ V
SZCZEGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE UMÓW O WSPÓŁPRACĘ

§ 21 Zasady ogólne

 1. Umowy o współpracę są zawierane wyłącznie z Klientami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów prawa.
 2. Umowa o współpracę kreuje stosunek zobowiązaniowy o charakterze ciągłym, w ramach którego Super Paczka zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta Usług spedycyjnych przez czas określony lub nieokreślony.
 3. Do Umów o współpracę stosuje się wszystkie postanowienia Regulaminu z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych w niniejszym rozdziale.

§ 22 Zawarcie i treść Umowy o współpracę

 1. Umowa o współpracę jest zawarta z chwilą jej podpisania przez Strony.
 2. Umowa o współpracę wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Umowa o współpracę może określać minimalny poziom Usług spedycyjnych (ustalany w oparciu o liczbę zamówień lub wartość zamówień), jaki Klient będzie zobowiązany zamówić w okresie rozliczeniowym ustalonym w Umowie o współpracę.

§ 23 Realizacja Usług spedycyjnych. Wynagrodzenie

 1. W ramach realizacji Umowy o współpracę poszczególne Usługi spedycyjne są świadczone z zachowaniem zasad zamawiania i potwierdzenia przyjęcia do realizacji przewidzianych w § 9 Regulaminu.
 2. Do złożenia zamówienia na Usługi spedycyjne świadczone przez Super Paczkę w ramach Umowy o współpracę wymagane jest posiadanie przez Klienta konta w Serwisie.
 3. Wszelkie warunki cenowe uzgodnione między Super Paczką a Klientem w Umowie o współpracę znajdują zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy Klient składa zamówienie korzystając z konta Klienta w Serwisie założonego na adres e-mail podany w Umowie o współpracę.
 4. Umowa o współpracę może przewidywać jeden z dwóch poniższych sposobów płatności wynagrodzenia należnego Super Paczce od Klienta z tytułu świadczenia Usług spedycyjnych:
  1. wynagrodzenie płatne z dołu na podstawie zbiorczej faktury VAT za ustalony przez Strony w Umowie o współpracę okres (Klient kredytowany);
  2. wynagrodzenie płatne z góry odrębnie za każdą Usługę spedycyjną w momencie składania zamówienia w Serwisie na Usługę spedycyjną.
 5. W przypadku wynagrodzenia płatnego z dołu, § 7 ust. 8 Regulaminu nie stosuje się.
 6. Wynagrodzenie należne Super Paczce od Klienta na podstawie Umowy o współpracę będzie ustalone na podstawie Cennika, Cennika z uwzględnieniem rabatów udzielonych Klientowi na podstawie Umowy o współpracę lub cennika indywidualnie uzgodnionego z Klientem, stanowiącego załącznik do Umowy do współpracę.
 7. Super Paczka ma prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Do zmian Cennika obowiązującego w Umowie o współpracę stosuje się postanowienie § 26 ust. 2 Regulaminu.
 8. Jeżeli Klient opóźnia się w zapłacie wynagrodzenia należnego Super Paczce w stosunku do ustalonego terminu płatności, Super Paczka może potrącić należne jej wynagrodzenie z wierzytelnościami przysługującymi Klientowi, w szczególności z należnością za Przesyłkę za pobraniem, o której mowa w § 15 ust. 4 Regulaminu.  

§ 24 Sankcje

W przypadku naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień Regulaminu lub Umowy o współpracę, Super Paczka jest uprawniona do

 1. wstrzymania świadczenia Usług spedycyjnych na rzecz Klienta;
 2. wysyłania do Klienta dodatkowo płatnych monitów dotyczących niezapłaconych na rzecz Super Paczki należności;
 3. przekazania niezapłaconej przez Klienta należności do windykacji.

ROZDZIAŁ VI
DANE OSOBOWE
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25 Przetwarzanie danych osobowych

 1. W ramach świadczenia Usług elektronicznych Super Paczka jest uprawniona, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, do przetwarzania danych osobowych Klienta niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Super Paczkę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług spedycyjnych.
 2. W przypadku uzyskania przez Super Paczkę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Usług spedycyjnych w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Super Paczka może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 3. Super Paczka może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
  1. nazwisko i imię Klienta,
  2. numer NIP,
  3. login,
  4. adres zamieszkania lub do korespondencji,
  5. adres poczty elektronicznej,
  6. numer telefonu.
 4. Udostępniając formularz Super Paczka określa dane osobowe Klienta, których podanie jest niezbędne w celu zawarcia umowy świadczenia danej Usługi elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.
 5. Super Paczka może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Usługi (dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klienta,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług elektronicznych,
  4. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług elektronicznych.
 6. W razie żądania zawarcia Umowy spedycji lub Umowy o współpracę albo w razie zawarcia Umowy spedycji lub Umowy o współpracę Super Paczka uprawniony jest na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) do przetwarzania danych osobowych Klienta, określonych w ust. 3 powyżej, a także danych w postaci numeru rachunku bankowego lub danych karty kredytowej, w celu zawarcia i wykonania takiej umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu jej wykonania.
 7. Super Paczka jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Super Paczka jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klienta. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 9. Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.
 10. Super Paczka może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Klienta innym podmiotom, w szczególności Przewoźnikom.

§ 26 Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia składane Super Paczce w postaci elektronicznej, Klient powinien kierować na adres poczty elektronicznej lub pod numer telefonu podane w zakładce Serwisu pod adresem http://www.superpaczka.pl/kontakt
 2. Super Paczka uprawniona jest do wprowadzania zmian w Regulaminie. O zmienionym Regulaminie Super Paczka informuje na stronach Serwisu oraz, niezależnie od tego, Klientów posiadających konto w Serwisie, w tym związanych Umową o współpracę. Klient posiadający konto w Serwisie, w tym związany Umową o współpracę, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi utrzymywania konta w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o zmianach Regulaminu. Wypowiedzenie umowy skutkuje na dzień wprowadzenia zmiany do Regulaminu.
 3. Do Umowy spedycji zawartej między Super Paczką a Klientem mają zastosowanie postanowienia Regulaminu w wersji obowiązującej w dniu zawarcia tej umowy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego o umowie spedycji.
 5. Spory w stosunkach między Super Paczką a przedsiębiorcami rozstrzygane będą przez sąd właściwy według siedziby Super Paczki.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 23.04.2013 r.