REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 50.000 zł, będąca Usługodawcą;

 2. Niniejszy regulamin określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. politykę prywatności;

  5. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

Superpaczka/serwis superpaczka

R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 50.000 zł.

informacja handlowa

każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Klient

Usługobiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie;

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z superpaczka jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta

miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z serwisem superpaczka umów których przedmiotem są Usługi Przesyłki. Umożliwia ono również podgląd złożonych Zleceń, zapoznanie się z regulaminami, Cennikiem;

Odbiorca przesyłki

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi Przesyłki przez Klienta adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Klienta do odbioru Przesyłki

Operator logistyczny

przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są:

- DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy - 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD);

- UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, kapitał zakładowy – 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS);

- K-EX Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326471, NIP: 959-18-56-995, Regon 260287537, kapitał zakładowy – 1.100.000 zł (zwane dalej: K-EX);

- FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, kapitał zakładowy – 1.000.000 zł, (zwana dalej: FedEx);

- Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy – 774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta Polska);

- InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484, kapitał zakładowy – 11.550.000 zł (zwana dalej: InPost);

- TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT);

- DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391., kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL);

- Bertelsmann Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, REGON 011073542, NIP 5270203276, kapitał zakładowy 35.000.000 zł (zwana dalej: Bertelsmann);

- Dazumi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, REGON 141176020, NIP 5213461265, kapitał zakładowy 50.000 zł (zwana dalej: Dazumi);

Prawo pocztowe

Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529);

Prawo przewozowe

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.);

Przesyłka

Przesyłka pocztowa lub Przesyłka towarowa będąca przedmiotem Usługi Przesyłki;

Przesyłka kurierska

przesyłka rejestrowana zawierająca korespondencję lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób łącznie zapewniający:

a) bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy

b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia,

c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umową zawartą z Klientem

d) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umowie zawartej z Klientem,

e) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,

f) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej;

Przesyłka towarowa

Rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego, Przesyłki towarowej nie stanowi Przesyłka pocztowa będąca przedmiotem Usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego;

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;

Regulamin superpaczka

oznacza „Regulamin usług pocztowych superpaczka” oraz „Regulamin świadczenia usług superpaczka dla konsumentów” lub „Regulamin świadczenia usług superpczka dla przedsiębiorców”;

Regulamin Operatora logistycznego

właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/p/l, http://poczta-polska.pl/,https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/ , http://dhl.pl/, odpowiednio dla DPD, UPS, K-EX, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL;

Serwis

oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.superpaczka.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

Strony

Usługodawca i Usługobiorca;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

Umowa o współpracy

pisemna umowa zawierana pomiędzy Klientem a serwisem superpaczka regulująca zasady świadczenia Usług oraz Usług przesyłki na rzecz Klienta na zasadzie płatności postpaid;

Usługi

usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis superpaczka opisane w § 3 Regulaminu;

Usługa (Usługi) przesyłki

Usługa pocztowa lub Usługa przewozowa;

Usługa pocztowa

usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

Usługa przewozowa

usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczeniu Przesyłek niebędących przesyłkami pocztowymi na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

Usługobiorca

podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Usługodawca

R2G Polska Sp. z o.o. występująca pod nazwą handlową superpaczka;

Zlecenie

Zamówienie wykonania Usługi przesyłki zlecone poprzez skutecznie wypełniony formularz w Serwisie, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania usługi Operatora logistycznego dostępnej w Serwisie;

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Superpaczka jako Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:

  1. usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne,

  2. usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z odpowiednim działem Usługodawcy, składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną,

  3. usługi umożliwiające Usługobiorcy, będącemu Klientem zawarcie przy pomocy funkcjonalności Serwisu umowy Usługi pocztowej lub Usługi przewozu (której przedmiotem jest Usługa przesyłki), dokonywanie płatności za Usługę przesyłki, śledzenie realizacji umowy Usługi przesyłki.

2. Usługi z ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.

§ 4

Warunki świadczenia Usług

 1. Superpaczka świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Warunkiem korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 jest również uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków świadczenia usług pocztowych i przewozowych określonych w Regulaminach superpaczka, aktualnego Cennika i Regulaminu wybranego Operatora logistycznego. Szczegółowe zasady korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Strony mogą uregulować odrębnie w Umowie o współpracy.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych serwisu superpaczka następujących treści:

   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych serwisu superpaczka lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

   3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, serwisu superpaczka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. Superpaczka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem serwisu superpaczka.

6. Niezależnie od powyższego superpaczka ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

7. Superpaczka zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

8. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności.

9. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

  1. najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari;

  2. monitor o rozdzielczości 1280x720 px;

  3. włączona obsługa Cookies i Java Script.

10. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 9, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

11. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wymienionych w §3 ust. 1 jest nieodpłatne.

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu superpaczka jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 zawierane są w chwili aktywacji Konta Klienta w Serwisie. Strony w Umowie o współpracy mogą określić odrębne zasady zawierania Umów o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3.

 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. W przypadku Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 każda ze stron może rozwiązać umowę świadczenia tych Usług na zasadach przewidzianych w ust. 5 i 6 poniżej.

 5. W przypadku Klientów, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę o współpracy, rozwiązania umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 może dokonać każda ze Stron w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w zawartej przez nie Umowie o współpracy.

 6. Klienci, którzy nie zawarli z serwisiem superpaczka Umowy o współpracy, mogą rozwiązać umowę na świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 w każdym momencie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o woli likwidacji Konta Klienta w Serwisie. superpaczka może z kolei umowę o świadczeniu Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 wypowiedzieć z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

 7. Wypowiedzenia z ust. 5-6 nie rozwiązują zawartych za pomocą Serwisu umów, których przedmiotem są Usługi pocztowe i Usługi przewozowe.

 8. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

 1. w przypadku Usługobiorcy niebędącego Klientem zamknięcie strony Serwisu.

 2. w pozostałych Usługobiorcy będącego Klientem - Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres siedziby serwisu superpaczka (R2G Polska Sp. z o.o. ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa) lub drogą mailowa na adres: bok@apaczka.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług elektronicznych; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”. Jednocześnie Klient może zażądać zwrotu należności z tytułu zawartej umowy.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu superpaczka niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Klienta.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez serwis superpaczka o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy i wskazaniu sposobu zwrotu należności.

§ 6

Rejestracja w Serwisie

 1. Usługobiorca, aby zostać Klientem musi zarejestrować się w Serwisie.

 2. Zarejestrowanie w Serwisie następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w Serwisie formularza rejestracyjnego.

 3. Po otrzymaniu i pozytywnej weryfikacji danych Klienta przez Usługodawcę następuje założenie Konta Klienta.

 4. Zarejestrowanie w Serwisie jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz warunków Regulaminu superpaczka. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pól z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu superpaczka oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej.

 5. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta warunków świadczenia Usługi Przesyłki określonych w Regulaminie superpaczka.

 6. Akceptacja Regulaminu ŚUDEiPP stanowi akceptację przez Klienta zawartej w nim polityki prywatności superpaczka i zasad przetwarzania danych osobowych przez superpaczkę.

 7. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta, w tym w szczególności do:

  1. przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,

  2. nie udostępniania loginu i hasła do Konta Klienta jakimkolwiek osobom trzecim,

  3. natychmiastowego informowania serwisu superpaczka o potrzebie blokady Konta Klienta w sytuacji, gdy Klient poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.

 1. Superpaczka zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta Klienta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej deaktywacji lub zablokowania Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności w tym w szczególności transakcje, wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia Klienta w Serwisie.

 3. Wszelkie Usługi i Usługi Przesyłki zlecone po zalogowaniu unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

 4. Superpaczka ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających Usługodawcę na szkodę.

 5. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usługi generowane oraz udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej do wydruku w Serwisie.

 6. Do Zlecenia złożonego przez Klienta stosują się postanowienia Regulaminu superpaczka, Cennika, Regulaminu ŚUDEiPP oraz Regulaminu Operatora logistycznego wybranego przez Klienta do realizacji usługi pocztowej lub przewozowej, obowiązujących w momencie złożenia Zlecenia.

§ 7

Umowy dotyczące Usług Przesyłki

 1. Za pośrednictwem Serwisu superpaczka umożliwia Klientowi zawarcie umowy na wykonanie Usługi Przesyłki, poprzez wypełnienia Zlecenia.

 2. Złożenie Zlecenia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania aktualnego Cennika oraz warunków świadczenia Usług Przesyłki określonych w Regulaminie superpaczka. Dodatkowo przed rozpoczęciem zlecenia Usługi Przesyłki Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem wybranego przez Klienta Operatora logistycznego przy pomocy którego zostanie wykonana Usługa Przesyłki.

 3. Jedyną możliwością zlecania Usługi Przesyłki jest wypełnienie formularza „Nadaj paczkę” w Serwisie oraz wydrukowanie wygenerowanego w ten sposób listu przewozowego. W przypadku braku wydrukowanego listu przewozowego wygenerowanego w systemie oraz wypełnienia ręcznego listu przewozowego przez kuriera, poza opłatą za Usługę Przesyłki wynikającą z wyceny zostanie doliczona dodatkowo dopłata zgodna z Cennikiem Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Nadaj paczkę "

 4. Podczas wypełnienia formularza Klient jest zobowiązany zaznaczyć pole z informacją, czy Przesyłka zawiera dokumenty oraz stanowi Przesyłkę pocztową.

§ 8

Polityka prywatności

 1. Poniższe postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowią Politykę prywatności określającą zasady ochrony danych Usługobiorców, w szczególności danych osobowych Usługobiorców, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.superpaczka.pl.

 2. Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 50.000 zł.

 3. Superpaczka szanuje dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu oraz nie sprzedaje ich jakimkolwiek osobom trzecim oraz nie udostępnia ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

 4. W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Superpaczka oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

 2. W zakresie dotyczącym funkcjonowania Serwisu, superpaczka zbiera dane osobowe Usługodawców w ramach:

 1. rejestracji przez Usługobiorców w Serwisie poprzez zakładania konta Klienta;

 2. weryfikacji i identyfikacji Klientów,

 3. zawierania przez Klienta umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych,

 4. realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej,

 5. wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy informacji o chęci współpracy z serwisem superpaczka;

 6. korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 superpaczka może wykorzystywać do następujących celów:

 1. umożliwienia Usługobiorcy zalogowania się do Serwisu,

 2. zawieranie i realizowanie umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych,

 3. przesyłanie informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika,

 4. obsługa należności i roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług zawartymi z Klientami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego,

 5. korzystanie z funkcjonalności Serwisu,

 6. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

 7. prowadzenie korespondencji z Usługobiorcami,

 8. informowanie o promocjach,

 9. prowadzenie konkursów,

 10. sporządzanie dokumentacji księgowej w tym wystawianie dokumentów księgowych,

 11. sporządzanie dokumentacji zawieranych umów o świadczenie usług przez serwis superpaczka,

 12. przeprowadzanie ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu,

 13. badanie poziomu satysfakcji Usługobiorców,

 14. badania statystyczne,

 15. cele archiwalne,

 16. inne niż w/w cele marketingowe,

 17. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Superpaczka przetwarza równie dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji Zlecenia. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzających dane osobowe serwisowi superpaczka są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa

 2. Na żądanie ze strony uprawnionych organów lub instytucji w tym organów lub instytucji państwowych superpaczka udostępni dane osobowe tymże organom lub instytucjom. W pozostałym zakresie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz wyjątków określonych w odrębnych uzgodnieniach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (w tym w Regulaminach superpaczka).

 3. Superpaczka informuje, iż dane osobowe Klientów oraz dane z ust. 5 będą przetwarzane w celu realizacji umów świadczenia Usług i Usług przewozowych, w związku z czym dane osobowe Klientów będą udostępniane odpowiednio wybranym Operatorom logistycznym, stosownie do dokonanego przez Klienta wyboru Operatora logistycznego. Operator logistyczny może kontaktować się telefonicznie pod przekazane numery w celu dokończenia realizacji Usługi przewozowej.

 4. W przypadku nienależytego wywiązywania się przez Klienta z umów o świadczeniu Usług przewozowej, dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń, między innymi firmom windykacyjnym, w szczególności Bertelsman Media oraz MZK Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie (ul. Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377690, NIP 7010194989, REGON 141951536).

 5. W celu weryfikacji wiarygodności Klienta superpaczka dane osobowe mogą być przekazywane Biurom Informacji Gospodarczej, tj.: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201192, NIP 526 274 43 07, REGON 015625240, kapitał zakładowy - 10.550.000 zł), Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławie Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169851, NIP: 8951794707, kapitał zakładowy 4.000.000 zł – wpłacony w całości), Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 182 408, NIP: 526-27-53-128, REGON: 015613573, kapitał zakładowy: 4.600.000 zł wpłacony w całości), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Lublańska 38; 31-476 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172726 , NIP: 5262723311 , REGON 015540851 , kapitale zakładowym 8.000.000 zł (wpłacony w całości), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Kielcach (ul. Poleska 44, 25-325 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000455755, kapitał zakładowy - 4.000.000 zł, opłacony w całości, NIP 657-29-09-921, REGON 260681056).

 6. Superpaczka informuje, iż dane osobowe Klientów oraz dane z ust. 5 będą przetwarzane w celu realizacji umów świadczenia Usług przewozowych w zakresie obsługi płatności mogą być również przekazywane do operatora systemu płatności Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł) PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł), PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 oraz bankom i SKOK-om w celu realizacji zwrotu środków pieniężnych.

 7. W przypadku zamówienia przez Klienta informacji handlowej dane osobowe Klienta serwis superpaczka będzie mógł wykorzystywać na potrzeby przesłania Klientowi zamówionej informacji handlowej. Klient w każdym momencie może daną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu.

 8. Pomimo cofnięcia zgody na używanie adresu email w celach marketingowych superpaczka może nadal wysyłać wiadomości do Klienta, które zostały zamówione przez niego (np. statusy przesyłek, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

 9. Serwis zawiera książkę adresową, w której Klient może zapisywać nazwiska i adresy osób i firm do których często wysyła przesyłki. Te dane są własnością Klienta, a superpaczka nie przetwarza i nie korzysta z tych danych, jeżeli Klient nie podał ich w Zleceniu. Superpaczka zapewnia poufność tych danych przez odpowiednie zabezpieczenie serwerów. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko przez szyfrowane połączenie, po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem Klienta. Klient nie ma obowiązku korzystania z książki adresowej.

§ 10 Zmiany danych osobowych

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, przetwarzanych przez serwis superpaczka. W szczególności w dowolnym momencie Klient ma prawo przeglądać lub modyfikować swoje dane w Panelu klienta - zakładka „Dane użytkownika".

 2. W zakresie dotyczącym wszystkich danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w ramach Serwisu Usługobiorca może dokonywać zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania serwisu superpaczka o żądaniu dokonania zmiany lub usunięcia danych osobowych listownie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Danych osobowych użytych do zawarcia umowy świadczenia Usługi nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią umowy świadczenia Usługi.

§ 11 Przetwarzanie innych danych. Cookies

 1. Podczas wizyty Usługobiorcy na stronach internetowych Serwisu superpaczka automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Usługobiorcy w tym w szczególności:

 1. adres IP;

 2. nazwa domeny;

 3. typ przeglądarki;

 4. typ systemu operacyjnego;

 5. rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie;

 6. czas połączenia z Serwisem.

 1. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 2. Superpaczka wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę.

 3. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Usługobiorca, korzysta z Serwisu.

 4. Stosowane przez serwis superpaczka Cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorcy wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość

 5. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach Usługobiorcy.

 6. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Usługobiorcy.

 7. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 9. Dane zbierane automatycznie superpaczka może wykorzystywać m.in. w następujących celach:

 1. analiza zachowań Usługobiorców na stronach internetowych Serwisu;

 2. uwierzytelniania Usługobiorcy w Serwisie i zapewnienia sesji Usługobiorcy w Serwisie;

 3. utrzymania sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 4. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 5. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez serwis superpaczka;

 6. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

 7. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 8. analiz i badań oraz audytu oglądalności;

 9. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

§ 12 Zabezpieczenia i zagrożenia

 1. Komunikacja pomiędzy komputerem Usługobiorcy a serwerem gdy superpaczka zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

 3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

 4. Superpaczka informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Serwis superpaczka zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

 1. możliwość otrzymania spamu;

 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm);

 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

 5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

 6. piractwo;

 7. sniffing;

 8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

 9. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

 10. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

§ 13 Sposób kontaktu

 1. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia przy wykorzystaniu Serwisu, superpaczka może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Klienta na podany przez klienta adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Klientem telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu jak również kontaktować się z Klientem w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem.

 1. udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta;

 2. przekazania Klientowi informacji dotyczących Zlecenia

 3. wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia;

 4. wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej superpaczka może przesyłać do Klienta na podany przez Klienta adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§ 14 Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby superpaczka lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: bok@apaczka.pl

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej)

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji).

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.

§ 15 Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

 3. Superpaczka nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 4. Superpaczka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, a także prawo do:

 1. zmian danych zawartych w ramach Serwisu;

 2. zmian parametrów technicznych Serwisu;

 3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;

 4. całkowitego wycofania Serwisu.

 1. O treści zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 6, każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu superpaczka wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Usługobiorcy będący Klientami zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie na ich Koncie Klienta wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian

 2. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie serwis superpaczka w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Wyrażenie braku zgody na zmianę Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z rozwiązaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną łączących Strony ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką - ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.