REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SUPERPACZKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


§1

Definicje

 1. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

  Superpaczka/serwis superpaczka

  Super Paczka Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000396397, posiadająca NIP: 525-251-80-12 oraz REGON: 145486556

  Cena za Usługę

  cena Usługi przesyłki wynikająca z wyceny dokonanej na podstawie Cennika, a w przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie jej wysokości - sposób, w jaki będzie ona obliczana;

  Cennik

  cennik Usługi przesyłki dostępny w Serwisie dla zalogowanych Klientów;

  Klient

  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie;

  Konsument

  osoba fizyczna dokonująca z serwisem superpaczka jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Konto Klienta

  miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z serwisem superpaczka umów których przedmiotem są Usługi Przesyłki. Umożliwia ono również m.in. podgląd złożonych Zleceń, zapoznanie się z regulaminami, Cennikiem;

  Kurier

  przedstawiciele Operatora logistycznego, którzy w ramach realizacji Usługi przesyłki, odbierają Przesyłkę od Nadawcy lub Klienta oraz doręczają Przesyłkę do Odbiorcy

  Międzynarodowe przepisy prawa

  wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, dotyczące świadczenia Usług pocztowych i Usług przewozu (w tym Konwencja Montrealska, Konwencja Warszawska, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), wiążące regulaminy Światowego Związku Pocztowego;

  Nadawca

  podmiot, którego dane jako nadawcy Przesyłki zostały podane formularzu nadania Przesyłki;

  Odbiorca

  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi przesyłki przez Klienta adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Klienta do odbioru Przesyłki

  Operator logistyczny

  przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są:

  - DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy - 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD),

  - UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, kapitał zakładowy – 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS),

  - K-EX Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326471, NIP: 959-18-56-995, Regon 260287537, kapitał zakładowy – 1.100.000 zł (zwane dalej: K-EX),

  - FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, kapitał zakładowy – 1.000.000 zł, (zwana dalej: FedEx),

  - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy – 774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta Polska),

  - InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484, kapitał zakładowy – 11.550.000 zł (zwana dalej: InPost),

  - TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT),

  - DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391, kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL).

  - Bertelsmann Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, REGON 011073542, NIP 5270203276, kapitał zakładowy 35.000.000 zł (zwana dalej: Bertelsmann),

  - Dazumi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, REGON 141176020, NIP 5213461265, kapitał zakładowy 50.000 zł;

  Prawo pocztowe

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529);

  Prawo przewozowe

  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.);

  Przedsiębiorca

  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, nie będącą Konsumentem. W rozumieniu niniejszego Regulaminu Przedsiębiorcami są zarówno podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jak również nieprowadzące działalności gospodarczej stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe, jednostki sektora finansów publicznych itp.;

  Przesyłka

  Przesyłka pocztowa lub Przesyłka towarowa będąca przedmiotem Usługi przesyłki;

  Przesyłka kurierska

  przesyłka rejestrowana zawierająca korespondencję lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób łącznie zapewniający:

  a) bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy,

  b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia,

  c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umową zawartą z Klientem,

  d) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umowie zawartej z Klientem,

  e) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,

  f) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej;

  Przesyłka pocztowa

  rzecz opatrzoną oznaczeniem Odbiorcy i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez serwis superpaczka w celu przemieszczenia i doręczenia Odbiorcy;

  Przesyłka towarowa

  Rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego, Przesyłki towarowej nie stanowi Przesyłka pocztowa będąca przedmiotem Usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego

  Regulamin

  oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;

  Regulamin ŚUDEiPP

  Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną wraz z Polityką Prywatności ustanowiony przez serwis superpaczka dla usługodawców korzystających z Serwisu, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, tryb zakładania Konta Klienta w Serwisie, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, politykę prywatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego

  Regulamin Operatora logistycznego

  właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/p/l, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/, http://dhl.pl/, odpowiednio dla DPD, UPS, K-EX, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL

  Serwis

  oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.superpaczka.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

  Strony

  superpaczka i Klient;

  świadczenie usługi drogą elektroniczną

  wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

  Umowa

  Umowa świadczenia usług pocztowych lub przewozowych zawierana przez Klienta z superpaczką przy pomocy Serwisu, która będzie wykonywana przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego;

  Umowa o współpracy

  pisemna umowa zawierana pomiędzy Klientem a serwisem superpaczla regulująca zasady świadczenia Usług przesyłki na rzecz Klienta na zasadzie płatności post-paid;

  Umowa zawarta na odległość

  umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  Uprawniony

  Odbiorca, Nadawca lub podmiot uiszczający opłatę za Usługę przesyłki, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

  Usługa (Usługi) przesyłki

  Usługa pocztowa lub Usługa przewozowa;

  Usługa pocztowa

  usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek pocztowych na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka oraz zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

  Usługa przewozowa

  usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczeniu Przesyłek niebędących przesyłkami pocztowymi na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

  Zlecenie

  zamówienia wykonania Usługi przesyłki zlecone poprzez skutecznie wypełniony formularz w Serwisie, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania usługi Operatora logistycznego dostępnej w Serwisie.

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia krajowych i międzynarodowych Usług przesyłki przez firmę R2G Polska Sp. z o.o., właściciela serwisu internetowego superpaczka znajdujące się pod adresem http://www.superpaczka.pl

 3. W przypadku, gdy Usługa przesyłki stanowi Usługę pocztową stosuje się do niej postanowienia Regulaminu usług pocztowych superpaczka, postanowienia § 3 ust. 3 pkt 9 i § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 4. Do Klientów będących Konsumentami zastosowanie ma „Regulamin Świadczenia Usług superpaczka dla Konsumentów”.

§ 2

Ogólne warunki świadczenia Usług przesyłki

 1. Usługi przesyłki świadczone są przez serwis superpaczka przy pomocy Operatora logistycznego, wybranego przez Klienta podczas składania Zlecenia na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Regulaminem wybranego Operatora logistycznego. Regulamin Operatora logistycznego reguluje m.in. warunki przyjmowania i doręczania Przesyłek, składania reklamacji.

 2. Dla potrzeb tego Regulaminu wszędzie, gdzie w Regulaminach Operatorów logistycznych jest mowa o nadawcy lub zleceniodawcy rozumiemy przez to Klienta opisanego w §1 ust. 1.

 3. Złożenie Zlecenia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania aktualnego Cennika oraz warunków świadczenia Usług przesyłki określonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo przed rozpoczęciem korzystania z Usługi przesyłki Klient ma obowiązek zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu Operatora logistycznego wybranego przez Klienta, który ma świadczyć Usługę Przesyłki.

 4. Usługi będą wykonywane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach, w których usługi doręczania Przesyłek świadczą Operatorzy logistyczni. Każdorazowo Klient ma możliwość sprawdzenia aktualnej listy krajów, o których mowa w zdaniu poprzednim podczas składania zamawiania Usługi przesyłki za pomocą Serwisu.

 5. Superpaczka świadczy Usługi przesyłki w obrocie międzynarodowym na zasadach wynikających z Międzynarodowych przepisów prawa oraz Regulaminów Operatorów logistycznych. Usługi będą wykonywane w krajach, w których usługi doręczania Przesyłek świadczą Operatorzy logistyczni.

 6. Do usług z ust. 5 stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, jeżeli Międzynarodowe przepisy prawa nie stanowią inaczej, w szczególności w zakresie zasad ponoszenia odpowiedzialności na niewykonanie i nienależyte wykonanie Usług, zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

§3

Zawieranie umów

 1. Zawarcie Umowy jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu na Konto Klienta. Zasady rejestracji Klientów określa Regulamin ŚUDEiPP.

 2. Ofertę zawarcia Umowy Klient składa poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.

 3. Rejestrację z ust. 1 i składania ofert z ust. 2 powinny wykonywać upoważnione do tego przez Przedsiębiorcę osoby. Superpaczka zastrzega możliwość weryfikacji w każdym momencie uprawnień osób dokonujących w imieniu Przedsiębiorców rejestracji Klienta w Serwisie oraz składania ofert. Klienci ponoszą odpowiedzialność za należyte przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta oraz Zlecenia składane za ich pomocą.

 4. Podczas wypełniania formularza Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji niezbędnych do nadania Przesyłki, w tym obowiązkowo:

  1. kraju nadania i odbioru Przesyłki,

  2. wymiarów i wagi Przesyłki,

  3. deklaracji, czy Przesyłka jest niestandardowa,

  4. wskazania zawartości Przesyłki,

  5. wskazania Operatora logistycznego,

  6. adresu odbioru Przesyłki,

  7. adresu nadania Przesyłki,

  8. sposobu nadania Przesyłki,

  9. deklaracji, czy Przesyłka posiada cechy kwalifikujące ją jako Przesyłkę pocztową oraz czy zawiera korespondencję.

 5. Podając zawartość Przesyłki, Klient ma możliwość zadeklarowania wartości Przesyłki, Deklarowana wartość nie powinna przewyższać rzeczywistej wartości Przesyłki.

 6. Klient powinien zadeklarować wartość Przesyłki, jeżeli jej wartość przekracza tzw. kwotę bezsporną wskazaną w Regulaminie Operatora logistycznego wybranego przez Klienta.

 7. W obrocie międzynarodowym Klient może zadeklarować w liście przewozowym za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku wartość Przesyłki do wysokości wskazanej w Regulaminie Operatora logistycznego wybranego podczas składania Zlecenia.

 8. W przypadku, gdy Przesyłka stanowi Przesyłkę pocztową w rozumieniu Prawa Pocztowego zastosowanie mają zapisy Regulaminu usług pocztowych superpaczka .

 9. Podczas wypełnienia formularza Klient może zdecydować o wyborze usług dodatkowych. Dostępne usługi dodatkowe zależne są każdorazowo od bieżącej oferty i prezentowane w formularzu podczas składania Zlecenia. Mogą być to m.in.:

1) ubezpieczenie,

2) pobranie (opłata przy doręczeniu, COD),

3) zwrot dokumentów,

4) dostawy w sobotę,

5) dostawy w określonych godzinach.

 1. Wybierając usługi dodatkowe, podczas wypełniania formularza, Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji dotyczących:

1) w przypadku ubezpieczenia: kwoty ubezpieczenia,

2) w przypadku pobrania: kwoty pobrania.

 1. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru Przesyłki przez kuriera, naliczenie opłat, w tym opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem obowiązującym w momencie złożenia Zlecenia. W przypadku Usług nieobjętych Cennikiem superpaczka obowiązywać będzie cennik standardowy Operatora logistycznego.

 2. Wypełniony formularz Klient przesyła do serwisu superpaczka, która sprawdza jego poprawność oraz przy współpracy z Operatorem logistycznym weryfikuje możliwość wykonania Umowy na warunkach wskazanych przez Klienta w formularzu.

 3. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wygenerowanie listu przewozowego. Z chwilą wygenerowania listu przewozowego następuje zawarcie Umowy na warunkach wskazanych w ofercie. Klient ma dostęp do wygenerowanych listów na Koncie Klienta.

 4. W przypadku braku akceptacji warunków oferty przedstawionej przez Klienta jest on niezwłocznie informowany przez serwis superpaczka poprzez odpowiedni komunikat.

 5. Klient zawierając Umowę wyraża zgodę na otrzymywania informacji i oświadczeń kierowanych przez serwis superpaczka osobiście do niego, jak również na wysyłanie przez Klienta oświadczeń, zgód do serwisu superpaczka za pomocą trwałych elektronicznych nośników danych, jak np. e-mail lub wiadomości umieszczane w Koncie Klienta.

§4

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy przez serwis superpaczka jest możliwe w przypadku:

  1. podania przez Klienta nieprawdziwych danych przy rejestracji w Serwisie,

  2. podania nieprawdziwych danych na formularzu podczas składania Zlecenia,

  3. przewozu rzeczy wykluczonych z przewozu zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 1. Superpaczka odmawia zawarcia Umowy lub może odstąpić od Umowy, jeżeli:

  1. nie są spełnione przez Klienta wymagania dotyczące świadczenia Usługi określone w przepisach prawa lub w niniejszym Regulaminie,

  2. zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie (w tym Operatorów logistycznych) lub serwis superpaczka na szkodę,

  3. na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo,

  4. Usługa miałaby być wykonywana poza obszarem określonym w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, chyba że serwis superpaczka zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie Usługi poza tym obszarem,

  5. przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie przepisów prawa.

 1. Superpaczka może odmówić zawarcia Umowy jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez serwis superpaczka warunków wymaganych do zawarcia Umowy.

 2. Superpaczka może odstąpić od Umowy, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w Umowie.

§ 5

Nadanie i odbiór Przesyłki

 1. Nadając Przesyłkę podczas wypełniania formularza Klient decyduje, czy Przesyłka zostanie osobiście doręczona do wybranego punktu nadania, czy odebrana przez kuriera pod adresem wskazanym w formularzu.

 2. Nadając Przesyłkę podczas wypełniania formularza Klient decyduje, czy Przesyłka zostanie osobiście odebrana z wybranego punktu odbioru przez Odbiorcę, czy dostarczona przez kuriera pod adres wskazany w formularzu.

 3. Punkty odbioru i punkty nadania są wskazane na formularzu składania Zlecenia w momencie wyboru usługi nadania lub odbioru w Punkcie odbioru lub Punkcie nadania.

 4. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest Przesyłka, do której Klient dołączył nalepkę adresowaną w postaci listu przewozowego. W tym celu Klient zobowiązany jest wydrukować wygenerowany w Serwisie list przewozowy. W przypadku braku wydrukowanego listu przewozowego wygenerowanego w systemie oraz wypełnienia ręcznego listu przewozowego przez kuriera, poza opłatą za Usługę wynikającą z wyceny zostanie doliczona dodatkowo dopłata zgodna z Cennikiem.

 5. Przed nadaniem Przesyłki Klient zobowiązuje się do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie własnej Przesyłki oraz innych przesyłek przewożonych przez Operatora logistycznego. Wytyczne dotyczące pakowania dostępne są na stronach www Operatorów logistycznych.

 6. Klient zobowiązuje się, iż Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wymienionych w ust. 7 oraz w Regulaminach Operatorów logistycznego. W przypadku naruszenia przedmiotowego obowiązku, Klient ponosi wszelką oraz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje przedmiotowego naruszenia.

 7. Do przemieszczania i doręczania nie są przyjmowane Przesyłki wskazane w Regulaminach Operatorów logistycznych:

 1. Przesyłki zawierające: zwłoki lub szczątki ludzkie, napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, narkotyki, skóry zwierząt (niedomowych), futra, towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto, srebro, kość słoniowa i produkty z kości słoniowej, znaczki pocztowe o wysokiej wartości), gotówkę i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, towary/materiały niebezpieczne, broń palna, żywe zwierzęta, rośliny i nasiona, towary łatwo psujące się, materiały pornograficzne, bagaż pozostawiony bez opieki oraz inne rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów międzynarodowych, których stroną jest Polska;

 2. Przesyłki zawierające rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Operatora logistycznego lub warunki drogowe danej gałęzi transportu:

a) nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,

b) spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych,

 1. Przesyłki zawierające rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych,

 2. Przesyłki zawierające towary o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).

 1. Przyjęcie Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony serwisu superpaczka, że zabezpieczenie Przesyłki, jej zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z Umową i Regulaminem.

 2. Superpaczka lub działający w jego imieniu Operator logistyczny ma prawo:

 1. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez Klienta, Nadawcę lub Odbiorcę a w przypadku, gdy wezwanie Klienta, Nadawcy lub Odbiorcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, zabezpieczyć Przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu Przesyłek,

 2. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymać i zabezpieczyć Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby,

 3. w uzasadnionych przypadkach zażądać od Klienta lub Nadawcy otwarcia Przesyłki w celu sprawdzenia, czy jej zawartość odpowiada warunkom określonym w Regulaminie i w przepisach powszechnie obowiązujących,

 4. odmówić przyjęcia Przesyłki, jeśli nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Klient powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich środków i zasobów, niezbędnych do odbioru Przesyłki.

 2. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, kurier działający na zlecenie serwisu superpaczka lub Operatora logistycznego nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Superpaczka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej Przesyłki bez specjalnych urządzeń.

 3. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Operatora logistycznego.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy Operator logistyczny może mieć własne, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania Przesyłek, zawarte w Regulaminie Operatora logistycznego, wybranego podczas składania Zlecenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Przesyłki doręcza się za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis Odbiorcy i datę odbioru.

 6. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia Przesyłki, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy.

 7. W przypadku nadania Przesyłki za pobraniem (COD), superpaczka zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania stosownej wpłaty od Operatora logistycznego.

 8. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, podlega ona niezwłocznie zwrotowi do Nadawcy, ust. 19-21 stosuje się odpowiednio.

 9. Przesyłkę, której nie można doręczyć Odbiorcy, a przy jej zwracaniu nie można doręczyć tej Przesyłki do Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu, a także z powodu odmowy przyjęcia Przesyłki zwracanej, traktuje się jako niedoręczalną i podlega ona likwidacji zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminach Operatorów logistycznych.

 10. Zwrot Przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe, w szczególności w przypadku, gdy Odbiorca odmówił przyjęcia Przesyłki lub Przesyłka zawiera przedmioty zabronione, podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 11. W przypadku Przesyłki zawierającej towary niewspólnotowe w rozumieniu przepisów prawa celnego, zwrot do Nadawcy, wymaga dopełnienia formalności celnych.

 12. Opłatę z ust. 19 oraz koszty formalności celnych z ust. 20 pokrywa Klient, nadający Przesyłkę. W przypadku odmowy uiszczenia opłat i kosztów ze zdania poprzedniego Przesyłka może ulec likwidacji.

§ 6

Ceny Usług i warunki płatności

 1. Superpaczka świadczy Usługi przesyłki odpłatnie.

 2. Płatność Ceny za Usługę może być dokonywania w systemie postpaid lub prepaid.

 3. System prepaid oparty jest na zasadzie przedpłaty za świadczone Usługi. Jest on dostępny dla Klientów, którzy nie podpisali Umowy o świadczenie usług.

 4. System postpaid polega na uiszczaniu opłat za Usługi przesyłki po skorzystaniu z nich. Jest on dostępny dla Klientów, którzy podpisali Umowę o świadczenie usług.

 5. Za wszystkie zrealizowane Usługi przesyłki serwis superpaczka naliczy opłaty, zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia Cennika albo zawartą pisemną Umową o współpracy. Przed złożeniem Zlecenia Klient jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji aktualnego Cennika. Wycena ze zdania pierwszego wyświetlana jest Klientowi w Serwisie w zależności od parametrów wskazanych przez Klienta podczas wypełnienia formularza.

 6. Jeżeli dana usługa nie jest wyszczególniona w Cenniku, Klienta obowiązuje cennik Operatora logistycznego opublikowany na jego stronie www. Te strony to https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/pl/, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/, http://dhl.pl/.

 7. W przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości Ceny za Usługę, Klient jest informowany o sposobie, w jaki będzie ona obliczana.

 8. Po pierwszej aktywacji Konta Klienta obowiązuje Cennik standardowy. Superpaczka poprzez swoich konsultantów oferuje Klientom korzystniejszą ofertę niż Cennik standardowy, w przypadku akceptacji przez Klienta warunków zaproponowanych przez serwis superpaczka Cennik standardowy ulega zmianie na Cennik indywidualny.

 9. Cennik indywidulny przestaje obowiązywać w sytuacji, jeżeli od wysłania ostatniej Przesyłki upłynęło 90 dni kalendarzowych. Po tym terminie Cennik indywidualny zamienia są na Cennik standardowy.

 10. Superpaczka zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże zmiany Cennika mają zastosowanie tylko do zleceń Usług przesyłki złożonych po opublikowaniu nowego Cennika.

 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 12. Superpaczka oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

 13. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku podania nieprawdziwych danych lub parametrów Przesyłki lub zlecenia Usługi nieobjętej Cennikiem, opłata zostanie naliczona po wykonaniu Usługi przesyłki. Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie serwisu superpaczka. Opłata będzie naliczona według Cennika obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia lub dla usług nieujętych w Cenniku wg. Cennika Operatora logistycznego, o którym mowa w ust. 6.

§7

Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Usługi przesyłki

  1. Superpaczka ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie Przesyłki na zasadach przewidzianych w Prawie przewozowym, a w przypadku usług międzynarodowych również zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi przepisami prawa.

  2. Superpaczka nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały:

   1. wskutek siły wyższej,

   2. z przyczyn występujących po stronie Klienta, Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą serwisu superpaczka,

   3. z powodu naruszenia przez Klienta lub Odbiorcy przepisów prawa, niniejszego Regulaminu, Regulaminu Operatora logistycznego lub Umowy o współpracy,

   4. z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.

   5. z innych przyczyn wskazanych w Prawie przewozowym, wyłączających odpowiedzialność serwisu superpaczka.

  1. Superpaczka jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

 1. nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu (w tym wskazanych w § 5 ust. 7) lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Klienta lub Nadawcę tych warunków;

 2. braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;

 3. szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;

 4. ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Klienta, Nadawcę lub Odbiorcę;

 5. przewozu Przesyłek, które zgodnie z przepisami lub Umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

  1. Jeżeli serwis superpaczka na podstawie okoliczności danego wypadku uprawdopodobni, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 3, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

  2. Przyjęcie Przesyłki przez Uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 1. szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem Przesyłki przez Uprawnionego;

 2. zaniechano takiego stwierdzenia z winy serwisu superpaczka lub Operatora logistycznego;

 3. szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni od przyjęcia Przesyłki zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem Przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 4. Przesyłka powinna być dozorowana, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

  1. Uprawnionemu przysługuje odszkodowanie za utratę lub ubytek Przesyłki. Jego wysokość nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:

1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo

2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki do przewozu bądź

3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

 1. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 6, wysokość tę ustala rzeczoznawca.

 2. W razie utraty Przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba że superpaczka udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 6.

 3. W przypadku utraty Przesyłki bez zadeklarowanej wartości, Uprawnionemu przysługuje odszkodowanie w wysokości wartości Przesyłki, ustalonej zgodnie z ust. 6, nie wyższej jednak niż tzw. kwota bezsporna wskazana w Regulaminie Operatora logistycznego wybranego do realizacji Usługi Przesyłki.

 4. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.

 5. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 9, nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za:

1) utratę całej Przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia;

2) ubytek tej części Przesyłki, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia.

 1. Oprócz odszkodowań określonych w ust. 8 i 9 serwis superpaczka jest obowiązany zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem Przesyłki:

1) w razie utraty - w pełnej wysokości;

2) w razie ubytku - w odpowiedniej części;

3) w razie uszkodzenia - w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości Przesyłki wskutek uszkodzenia.

 1. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w Przesyłce, serwis superpaczka jest obowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego.

 2. Wypłata przez Operatora logistycznego odszkodowania określonego w ust. 8 i 9 zwalnia serwis superpaczka z odpowiedzialności wypłaty odszkodowania do wysokości odszkodowania wypłaconego przez Operatora logistycznego.

§8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Superpaczka ustala następujące zasady sprawdzenia stanu Przesyłki:

  1. ustalenia stanu Przesyłki dokonuje się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie stanu Przesyłki;

  2. jeżeli przed wydaniem Przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, ustala się niezwłocznie protokolarnie stan Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody;

  3. jeżeli po wydaniu Przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ustala się stan przesyłki na żądanie Odbiorcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia odbioru Przesyłki;

  4. protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Przesyłki. Jeżeli Uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez Uprawnionego, superpaczka lub Operator logistyczny stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu;

  5. jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez serwis superpaczka lub Operatora logistycznego, Uprawniony ponosi opłaty określone w Cenniku. W przypadku, gdy Cennik nie zawiera opłat ze zdania poprzedniego zastosowanie ma Cennik Operatora logistycznego wybranego podczas składania Zlecenia;

  6. w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez serwis superpaczka lub Operatora logistycznego w porozumieniu z uprawnionym. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy podnoszone na zasadach wynikających z pkt 5;

  7. formę sporządzenia protokołu ustala Operator logistyczny, wybrany przez Klienta podczas składania Zlecenia Przesyłki.

 1. Klient może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przesyłki elektronicznie na adres reklamacje@apaczka.pl albo przesłać na następujący adres: ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa.

 2. Reklamacja przesłana bezpośrednio do serwisu superpaczka powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) nazwę i adres siedziby serwisu superpaczka i Operatora logistycznego;

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) wykaz załączonych dokumentów;

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji (nie dotyczy reklamacji składanych drogą elektroniczną).

 1. Do reklamacji powinny być dołączone list przewozowy, protokół z ust. 1 oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zaleca się stosowanie przez Klientów procedur reklamacyjnych Operatora logistycznego, wybranego do realizacji Usługi przesyłki. W razie sprzeczności procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i Regulaminie Operatora logistycznego pierwszeństwo mają procedury Operatorów logistycznych dostępne są na stronach www Operatorów logistycznych.

 3. Superpaczka może powierzyć rozpatrzenie reklamacji Operatorowi logistycznemu, który został wybrany przez Klienta do wykonania Usługi przesyłki.

 4. Superpaczka przy współpracy z Operatorem logistycznym niezwłocznie rozpatrzy reklamację, a o wynikach postępowania reklamacyjnego powiadomi nie później niż w terminie 40 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

 5. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4-5, superpaczka lub Operator logistyczny wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez serwis superpaczka lub Operatora logistycznego uzupełnionej reklamacji.

 6. Odpowiedź serwisu superpaczka na reklamację powinna zawierać:

1) nazwę i adres siedziby serwisu superpaczka i Operatora logistycznego;

2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;

3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części);

4) w przypadku przyznania odszkodowania - uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

5) w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;

7) podpis uprawnionej osoby (nie dotyczy reklamacji składanych elektronicznie).

 1. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie nie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

§9

Ustawowe prawo zastawu

 1. Serwisowi superpaczka przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia Usługi.

 2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki Przesyłka znajduje się w dyspozycji serwisu superpaczka, Operatora logistycznego, u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

§ 10

Indywidualne porozumienia

 1. W uzasadnionych przypadkach w odrębnie zawartej pisemnej Umowie o świadczenie usług superpaczka może ustalić z Klientem zasady realizacji Usługi odmiennie od określonych w Regulaminie, dostosowując je do potrzeb Klienta, w szczególności w zakresie:

1) gwarantowanego terminu,

2) godziny granicznej,

3) sposobu opakowania i zabezpieczenia Przesyłek,

4) wymogów związanych z usługami dodatkowymi i sposobem ich realizacji,

5) trybu składania reklamacji,

6) postępowania z przesyłkami niedoręczonymi i zwrotnymi.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin jest dostępny również w siedzibie serwisu superpaczka (Super Paczka Sp. z o.o ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa).

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wykorzystania informacji zebranych od lub dostarczonych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oraz politykę prywatności określa Regulamin ŚUDEiPP. Postanowienia Regulaminu ŚUDEiPP dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się również do danych osobowych przekazanych przez Klientów w sposób inny niż za pośrednictwem Serwisu.

 3. Superpaczka zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści zmian Regulaminu, o których mowa poprzednim zdaniu, superpaczka poinformuje poprzez umieszczenie na stronie Serwisu superpaczka wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Klienci zostaną powiadomieni przez serwis superpaczka o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian.

 4. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie serwis superpaczka w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak zgody na zmianę Regulaminu równoznaczne jest z rozwiązaniem umów zawartych przez Strony za pomocą Serwisu ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu,

 5. Do umów dotyczących Usług przesyłki zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia danej Umowy.

 6. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów, wynikających w związku z wykonywaniem przez serwis superpaczka Usług przesyłki jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do ich rozstrzygania jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd polski dla siedziby serwisu superpaczka.

 7. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw), w przypadku zaś Usług w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy ww. ustaw, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ WRAZ Z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204) spółka Super Paczka Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000396397, posiadająca NIP: 525-251-80-12 oraz REGON: 145486556 ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy regulamin określa:

  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;

  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

  3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  4. politykę prywatności;

  5. tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

Superpaczka/serwis superpaczka

Super Paczka Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000396397, posiadająca NIP: 525-251-80-12 oraz REGON: 145486556, będąca Usługodawcą;

informacja handlowa

każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

Klient

Usługobiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie;

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z superpaczka jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Konto Klienta

miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z serwisem superpaczka umów których przedmiotem są Usługi Przesyłki. Umożliwia ono również podgląd złożonych Zleceń, zapoznanie się z regulaminami, Cennikiem;

Odbiorca przesyłki

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi Przesyłki przez Klienta adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Klienta do odbioru Przesyłki

Operator logistyczny

przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są:

- DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy - 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD);

- UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, kapitał zakładowy – 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS);

- K-EX Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326471, NIP: 959-18-56-995, Regon 260287537, kapitał zakładowy – 1.100.000 zł (zwane dalej: K-EX);

- FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, kapitał zakładowy – 1.000.000 zł, (zwana dalej: FedEx);

- Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy – 774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta Polska);

- InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484, kapitał zakładowy – 11.550.000 zł (zwana dalej: InPost);

- TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT);

- DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391., kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL);

- Bertelsmann Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, REGON 011073542, NIP 5270203276, kapitał zakładowy 35.000.000 zł (zwana dalej: Bertelsmann);

- Dazumi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, REGON 141176020, NIP 5213461265, kapitał zakładowy 50.000 zł (zwana dalej: Dazumi);

Prawo pocztowe

Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529);

Prawo przewozowe

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.);

Przesyłka

Przesyłka pocztowa lub Przesyłka towarowa będąca przedmiotem Usługi Przesyłki;

Przesyłka kurierska

przesyłka rejestrowana zawierająca korespondencję lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób łącznie zapewniający:

a) bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy

b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia,

c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umową zawartą z Klientem

d) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umowie zawartej z Klientem,

e) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,

f) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej;

Przesyłka towarowa

Rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego, Przesyłki towarowej nie stanowi Przesyłka pocztowa będąca przedmiotem Usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego;

Regulamin

oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;

Regulamin superpaczka

oznacza „Regulamin usług pocztowych superpaczka” oraz „Regulamin świadczenia usług superpaczka dla konsumentów” lub „Regulamin świadczenia usług superpczka dla przedsiębiorców”;

Regulamin Operatora logistycznego

właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/p/l, http://poczta-polska.pl/,https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/ , http://dhl.pl/, odpowiednio dla DPD, UPS, K-EX, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL;

Serwis

oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.superpaczka.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

Strony

Usługodawca i Usługobiorca;

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

Umowa o współpracy

pisemna umowa zawierana pomiędzy Klientem a serwisem superpaczka regulująca zasady świadczenia Usług oraz Usług przesyłki na rzecz Klienta na zasadzie płatności postpaid;

Usługi

usługi świadczone drogą elektroniczną przez serwis superpaczka opisane w § 3 Regulaminu;

Usługa (Usługi) przesyłki

Usługa pocztowa lub Usługa przewozowa;

Usługa pocztowa

usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

Usługa przewozowa

usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczeniu Przesyłek niebędących przesyłkami pocztowymi na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

Usługobiorca

podmiot, korzystający z Serwisu, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną;

Usługodawca

R2G Polska Sp. z o.o. występująca pod nazwą handlową superpaczka;

Zlecenie

Zamówienie wykonania Usługi przesyłki zlecone poprzez skutecznie wypełniony formularz w Serwisie, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania usługi Operatora logistycznego dostępnej w Serwisie;

§ 3

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Superpaczka jako Usługodawca świadczy drogą elektroniczną w szczególności następujące usługi:

  1. usługi informacyjne – polegające na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez Usługobiorcę dane informacyjne,

  2. usługi komunikacyjne – polegające na umożliwieniu Stronom komunikowania się, w szczególności na indywidualne żądanie Usługobiorcy umożliwiają kontakt z odpowiednim działem Usługodawcy, składanie reklamacji, a także przesyłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną,

  3. usługi umożliwiające Usługobiorcy, będącemu Klientem zawarcie przy pomocy funkcjonalności Serwisu umowy Usługi pocztowej lub Usługi przewozu (której przedmiotem jest Usługa przesyłki), dokonywanie płatności za Usługę przesyłki, śledzenie realizacji umowy Usługi przesyłki.

2. Usługi z ust. 1 są świadczone przy wykorzystaniu Serwisu.

§ 4

Warunki świadczenia Usług

 1. Superpaczka świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 3. Warunkiem korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 jest również uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków świadczenia usług pocztowych i przewozowych określonych w Regulaminach superpaczka, aktualnego Cennika i Regulaminu wybranego Operatora logistycznego. Szczegółowe zasady korzystania z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Strony mogą uregulować odrębnie w Umowie o współpracy.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych serwisu superpaczka następujących treści:

   1. powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych serwisu superpaczka lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

   2. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

   3. naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

4. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, serwisu superpaczka ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

5. Superpaczka nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem serwisu superpaczka.

6. Niezależnie od powyższego superpaczka ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niej przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

7. Superpaczka zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm społecznych i moralnych.

8. Ze względów bezpieczeństwa Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z Usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez Usługobiorcę ostatniej czynności.

9. W celu prawidłowego korzystania z Usług Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:

  1. najnowszą dostępną wersją przeglądarki internetowej Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari;

  2. monitor o rozdzielczości 1280x720 px;

  3. włączona obsługa Cookies i Java Script.

10. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 9, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.

11. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną wymienionych w §3 ust. 1 jest nieodpłatne.

§ 5

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Strony umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Rozpoczęcie korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu superpaczka jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.

 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rejestracji zgodnie z § 6 niniejszego Regulaminu. Umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 zawierane są w chwili aktywacji Konta Klienta w Serwisie. Strony w Umowie o współpracy mogą określić odrębne zasady zawierania Umów o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3.

 4. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 rozwiązują się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron. W przypadku Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 każda ze stron może rozwiązać umowę świadczenia tych Usług na zasadach przewidzianych w ust. 5 i 6 poniżej.

 5. W przypadku Klientów, którzy zawarli z Usługodawcą Umowę o współpracy, rozwiązania umowy o świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 może dokonać każda ze Stron w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem okresu wypowiedzenia przewidzianego w zawartej przez nie Umowie o współpracy.

 6. Klienci, którzy nie zawarli z serwisiem superpaczka Umowy o współpracy, mogą rozwiązać umowę na świadczenie Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 w każdym momencie, bez okresu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o woli likwidacji Konta Klienta w Serwisie. superpaczka może z kolei umowę o świadczeniu Usług wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 wypowiedzieć z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

 7. Wypowiedzenia z ust. 5-6 nie rozwiązują zawartych za pomocą Serwisu umów, których przedmiotem są Usługi pocztowe i Usługi przewozowe.

 8. Usługobiorca będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy usług świadczonych drogą elektroniczną bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:

 1. w przypadku Usługobiorcy niebędącego Klientem zamknięcie strony Serwisu.

 2. w pozostałych Usługobiorcy będącego Klientem - Klient przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres siedziby serwisu superpaczka (ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa) lub drogą mailowa na adres: bok@apaczka.pl o przykładowej treści: „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia usług elektronicznych; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”. Jednocześnie Klient może zażądać zwrotu należności z tytułu zawartej umowy.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu superpaczka niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Klienta.

 2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w Serwisie zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez serwis superpaczka o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Usługobiorca otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy i wskazaniu sposobu zwrotu należności.

§ 6

Rejestracja w Serwisie

 1. Usługobiorca, aby zostać Klientem musi zarejestrować się w Serwisie.

 2. Zarejestrowanie w Serwisie następuje poprzez wypełnienie udostępnionego w Serwisie formularza rejestracyjnego.

 3. Po otrzymaniu i pozytywnej weryfikacji danych Klienta przez Usługodawcę następuje założenie Konta Klienta.

 4. Zarejestrowanie w Serwisie jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz warunków Regulaminu superpaczka. Akceptacja następuje poprzez wypełnienie pól z oświadczeniem o akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu superpaczka oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta. Opcjonalnie Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie mu informacji handlowej.

 5. Każdorazowe zalogowanie się do Serwisu jest możliwe po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji przez Klienta warunków świadczenia Usługi Przesyłki określonych w Regulaminie superpaczka.

 6. Akceptacja Regulaminu ŚUDEiPP stanowi akceptację przez Klienta zawartej w nim polityki prywatności superpaczka i zasad przetwarzania danych osobowych przez superpaczkę.

 7. Klient jest zobowiązany do należytego przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta, w tym w szczególności do:

  1. przechowywania loginu i hasła do Konta Klienta w sposób uniemożliwiający automatyczne zalogowanie,

  2. nie udostępniania loginu i hasła do Konta Klienta jakimkolwiek osobom trzecim,

  3. natychmiastowego informowania serwisu superpaczka o potrzebie blokady Konta Klienta w sytuacji, gdy Klient poweźmie uzasadnioną, choćby w minimalnym stopniu, wątpliwość co do znajomości jego loginu i hasła przez jakąkolwiek osobę trzecią.

 1. Superpaczka zastrzega sobie prawo do jednostronnej odmowy aktywacji Konta Klienta bez podawania przyczyn oraz prawo do jednostronnej deaktywacji lub zablokowania Konta Klienta, w przypadku naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie czynności w tym w szczególności transakcje, wykonane z wykorzystaniem danych niezbędnych do uwierzytelnienia Klienta w Serwisie.

 3. Wszelkie Usługi i Usługi Przesyłki zlecone po zalogowaniu unikatowym loginem i hasłem uważa się za zamówione przez Klienta.

 4. Superpaczka ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta zarejestrowanego Klienta, z ważnej przyczyny uzasadnionej naruszeniem przez Klienta przepisów prawa oraz zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, jak również z powodu podejmowania przez Klienta działań narażających Usługodawcę na szkodę.

 5. Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Usługi generowane oraz udostępniane są Klientowi w formie elektronicznej do wydruku w Serwisie.

 6. Do Zlecenia złożonego przez Klienta stosują się postanowienia Regulaminu superpaczka, Cennika, Regulaminu ŚUDEiPP oraz Regulaminu Operatora logistycznego wybranego przez Klienta do realizacji usługi pocztowej lub przewozowej, obowiązujących w momencie złożenia Zlecenia.

§ 7

Umowy dotyczące Usług Przesyłki

 1. Za pośrednictwem Serwisu superpaczka umożliwia Klientowi zawarcie umowy na wykonanie Usługi Przesyłki, poprzez wypełnienia Zlecenia.

 2. Złożenie Zlecenia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania aktualnego Cennika oraz warunków świadczenia Usług Przesyłki określonych w Regulaminie superpaczka. Dodatkowo przed rozpoczęciem zlecenia Usługi Przesyłki Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem wybranego przez Klienta Operatora logistycznego przy pomocy którego zostanie wykonana Usługa Przesyłki.

 3. Jedyną możliwością zlecania Usługi Przesyłki jest wypełnienie formularza „Nadaj paczkę” w Serwisie oraz wydrukowanie wygenerowanego w ten sposób listu przewozowego. W przypadku braku wydrukowanego listu przewozowego wygenerowanego w systemie oraz wypełnienia ręcznego listu przewozowego przez kuriera, poza opłatą za Usługę Przesyłki wynikającą z wyceny zostanie doliczona dodatkowo dopłata zgodna z Cennikiem Klient zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza "Nadaj paczkę "

 4. Podczas wypełnienia formularza Klient jest zobowiązany zaznaczyć pole z informacją, czy Przesyłka zawiera dokumenty oraz stanowi Przesyłkę pocztową.

§ 8

Polityka prywatności

 1. Poniższe postanowienia niniejszego Regulaminu, stanowią Politykę prywatności określającą zasady ochrony danych Usługobiorców, w szczególności danych osobowych Usługobiorców, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem www.superpaczka.pl.

 2. Administratorem danych osobowych jest R2G Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000335110, REGON 141963798, NIP 7010194877, kapitale zakładowym 50.000 zł.

 3. Superpaczka szanuje dane osobowe Usługobiorców korzystających z Serwisu oraz nie sprzedaje ich jakimkolwiek osobom trzecim oraz nie udostępnia ich osobom trzecim poza wyjątkami wskazanymi w niniejszym Regulaminie.

 4. W przypadku przejścia praw związanych z Serwisem na inny podmiot, dane, w tym dane osobowe Usługobiorcy wraz z Serwisem przejdą na nabywcę praw do Serwisu, na co Usługobiorcy wyrażają zgodę poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Superpaczka oświadcza, że przetwarza dane osobowe Usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.

 2. W zakresie dotyczącym funkcjonowania Serwisu, superpaczka zbiera dane osobowe Usługodawców w ramach:

 1. rejestracji przez Usługobiorców w Serwisie poprzez zakładania konta Klienta;

 2. weryfikacji i identyfikacji Klientów,

 3. zawierania przez Klienta umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych,

 4. realizacji zawartych umów o świadczenie usług z pkt 3 powyżej,

 5. wysłania przez Usługobiorcę do Usługodawcy informacji o chęci współpracy z serwisem superpaczka;

 6. korzystania z funkcjonalności Serwisu.

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych lub ich niepełne podanie może uniemożliwić korzystanie z funkcjonalności Serwisu.

 2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 superpaczka może wykorzystywać do następujących celów:

 1. umożliwienia Usługobiorcy zalogowania się do Serwisu,

 2. zawieranie i realizowanie umów o świadczenie Usług i Usług przewozowych,

 3. przesyłanie informacji o zmianie warunków świadczenia usług z pkt 2 powyżej, w szczególności o zmianie cennika,

 4. obsługa należności i roszczeń związanych z umowami o świadczenie usług zawartymi z Klientami, w tym prowadzenie procesu reklamacyjnego i windykacyjnego,

 5. korzystanie z funkcjonalności Serwisu,

 6. przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną,

 7. prowadzenie korespondencji z Usługobiorcami,

 8. informowanie o promocjach,

 9. prowadzenie konkursów,

 10. sporządzanie dokumentacji księgowej w tym wystawianie dokumentów księgowych,

 11. sporządzanie dokumentacji zawieranych umów o świadczenie usług przez serwis superpaczka,

 12. przeprowadzanie ankiet mających na celu udoskonalanie Serwisu,

 13. badanie poziomu satysfakcji Usługobiorców,

 14. badania statystyczne,

 15. cele archiwalne,

 16. inne niż w/w cele marketingowe,

 17. realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Superpaczka przetwarza równie dane osobowe przekazane przez Klientów w celu realizacji Zlecenia. Warunki i zasady przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Klientów w celu realizacji Zlecenia, regulują odrębne postanowienia porozumień zawartych z Klientami. Klienci powierzających dane osobowe serwisowi superpaczka są zobowiązani do ich przetwarzania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa

 2. Na żądanie ze strony uprawnionych organów lub instytucji w tym organów lub instytucji państwowych superpaczka udostępni dane osobowe tymże organom lub instytucjom. W pozostałym zakresie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz wyjątków określonych w odrębnych uzgodnieniach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą (w tym w Regulaminach superpaczka).

 3. Superpaczka informuje, iż dane osobowe Klientów oraz dane z ust. 5 będą przetwarzane w celu realizacji umów świadczenia Usług i Usług przewozowych, w związku z czym dane osobowe Klientów będą udostępniane odpowiednio wybranym Operatorom logistycznym, stosownie do dokonanego przez Klienta wyboru Operatora logistycznego. Operator logistyczny może kontaktować się telefonicznie pod przekazane numery w celu dokończenia realizacji Usługi przewozowej.

 4. W przypadku nienależytego wywiązywania się przez Klienta z umów o świadczeniu Usług przewozowej, dane osobowe mogą być przekazane podmiotom zajmującym się dochodzeniem roszczeń, między innymi firmom windykacyjnym, w szczególności Bertelsman Media oraz MZK Partnerzy Michalak Kosicka Zawolski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Warszawie (ul. Narbutta 19A, 02-536 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377690, NIP 7010194989, REGON 141951536).

 5. W celu weryfikacji wiarygodności Klienta superpaczka dane osobowe mogą być przekazywane Biurom Informacji Gospodarczej, tj.: BIG InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Z. Modzelewskiego 77, 02-679 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000201192, NIP 526 274 43 07, REGON 015625240, kapitał zakładowy - 10.550.000 zł), Krajowy Rejestr Długów BIG S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Armii Ludowej 21, 51-214 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławie Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000169851, NIP: 8951794707, kapitał zakładowy 4.000.000 zł – wpłacony w całości), Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A. z siedzibą w Warszawie (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 182 408, NIP: 526-27-53-128, REGON: 015613573, kapitał zakładowy: 4.600.000 zł wpłacony w całości), Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie (ul. Lublańska 38; 31-476 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172726 , NIP: 5262723311 , REGON 015540851 , kapitale zakładowym 8.000.000 zł (wpłacony w całości), Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych S.A. z siedzibą w Kielcach (ul. Poleska 44, 25-325 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000455755, kapitał zakładowy - 4.000.000 zł, opłacony w całości, NIP 657-29-09-921, REGON 260681056).

 6. Superpaczka informuje, iż dane osobowe Klientów oraz dane z ust. 5 będą przetwarzane w celu realizacji umów świadczenia Usług przewozowych w zakresie obsługi płatności mogą być również przekazywane do operatora systemu płatności Przelewy24 (DialCom24 Sp. z o.o.60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł) PayPro S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 779-236-98-87, REGON 301345068 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł), PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 oraz bankom i SKOK-om w celu realizacji zwrotu środków pieniężnych.

 7. W przypadku zamówienia przez Klienta informacji handlowej dane osobowe Klienta serwis superpaczka będzie mógł wykorzystywać na potrzeby przesłania Klientowi zamówionej informacji handlowej. Klient w każdym momencie może daną zgodę na otrzymywanie informacji handlowej cofnąć całkowicie lub częściowo po zalogowaniu się do Serwisu.

 8. Pomimo cofnięcia zgody na używanie adresu email w celach marketingowych superpaczka może nadal wysyłać wiadomości do Klienta, które zostały zamówione przez niego (np. statusy przesyłek, elektroniczne obrazy faktur) lub dotyczą systemów, usług, produktów, dokumentów, a ze swej natury wymagają wysłania powiadomienia.

 9. Serwis zawiera książkę adresową, w której Klient może zapisywać nazwiska i adresy osób i firm do których często wysyła przesyłki. Te dane są własnością Klienta, a superpaczka nie przetwarza i nie korzysta z tych danych, jeżeli Klient nie podał ich w Zleceniu. Superpaczka zapewnia poufność tych danych przez odpowiednie zabezpieczenie serwerów. Dostęp do tych danych jest możliwy tylko przez szyfrowane połączenie, po zalogowaniu unikalnym loginem i hasłem Klienta. Klient nie ma obowiązku korzystania z książki adresowej.

§ 10 Zmiany danych osobowych

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, przetwarzanych przez serwis superpaczka. W szczególności w dowolnym momencie Klient ma prawo przeglądać lub modyfikować swoje dane w Panelu klienta - zakładka „Dane użytkownika".

 2. W zakresie dotyczącym wszystkich danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w ramach Serwisu Usługobiorca może dokonywać zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania serwisu superpaczka o żądaniu dokonania zmiany lub usunięcia danych osobowych listownie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 3. Danych osobowych użytych do zawarcia umowy świadczenia Usługi nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one integralną częścią umowy świadczenia Usługi.

§ 11 Przetwarzanie innych danych. Cookies

 1. Podczas wizyty Usługobiorcy na stronach internetowych Serwisu superpaczka automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty Usługobiorcy w tym w szczególności:

 1. adres IP;

 2. nazwa domeny;

 3. typ przeglądarki;

 4. typ systemu operacyjnego;

 5. rodzaj urządzenia, z którego nawiązywane jest połączenie;

 6. czas połączenia z Serwisem.

 1. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 2. Superpaczka wykorzystuje również pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę.

 3. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Usługobiorca, korzysta z Serwisu.

 4. Stosowane przez serwis superpaczka Cookies są bezpieczne dla urządzenia Usługobiorcy. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Usługobiorcy wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Usługobiorcę i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Usługobiorcy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość

 5. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach Usługobiorcy.

 6. Usługobiorca może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Usługobiorcy. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Usługobiorca może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Usługobiorcy.

 7. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

 8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

 9. Dane zbierane automatycznie superpaczka może wykorzystywać m.in. w następujących celach:

 1. analiza zachowań Usługobiorców na stronach internetowych Serwisu;

 2. uwierzytelniania Usługobiorcy w Serwisie i zapewnienia sesji Usługobiorcy w Serwisie;

 3. utrzymania sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 4. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

 5. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez serwis superpaczka;

 6. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;

 7. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 8. analiz i badań oraz audytu oglądalności;

 9. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 10. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;

§ 12 Zabezpieczenia i zagrożenia

 1. Komunikacja pomiędzy komputerem Usługobiorcy a serwerem gdy superpaczka zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

 2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Usługobiorcy i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do Usługobiorcy jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

 3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

 4. Superpaczka informuje, że nawet w przypadku, gdy zostały podjęte środki zamierzające do zabezpieczenia danych przekazywanych przez Usługobiorcę za pomocą sieci Internet, nie można wyeliminować szczególnych zagrożeń, które są związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Serwis superpaczka zidentyfikował następujące takie zagrożenia:

 1. możliwość otrzymania spamu;

 2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych;

 3. obecność i działanie robaków internetowych (worm);

 4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware;

 5. możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing (łowienie haseł);

 6. piractwo;

 7. sniffing;

 8. możliwość wprowadzenia przez inne osoby korzystające z systemu teleinformatycznego i/lub sieci telekomunikacyjnej nielegalnych urządzeń dających nieuprawniony dostęp do usług podlegających ochronie;

 9. czynności kryptoanalizy, to jest odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia;

 10. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika, nie zaliczane do wymienionych powyżej, a występujące np. pod nazwami: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax.

§ 13 Sposób kontaktu

 1. W przypadku złożenia przez Klienta Zlecenia przy wykorzystaniu Serwisu, superpaczka może, dla usprawnienia procesu obsługi, przesyłać do Klienta na podany przez klienta adres elektroniczny wiadomości lub kontaktować się z Klientem telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu jak również kontaktować się z Klientem w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość celem.

 1. udzielenia odpowiedzi na wiadomości Klienta;

 2. przekazania Klientowi informacji dotyczących Zlecenia

 3. wyjaśnienie kwestii płatności za Zlecenia;

 4. wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.

 1. W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej superpaczka może przesyłać do Klienta na podany przez Klienta adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§ 14 Reklamacje

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszym Regulaminem. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres siedziby superpaczka lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: bok@apaczka.pl

 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej)

  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji (przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji).

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania.

§ 15 Postanowienia końcowe

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Usługobiorcę lub Usługodawcę.

 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.

 3. Superpaczka nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 4. Superpaczka nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 5. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.

 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, a także prawo do:

 1. zmian danych zawartych w ramach Serwisu;

 2. zmian parametrów technicznych Serwisu;

 3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu;

 4. całkowitego wycofania Serwisu.

 1. O treści zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 6, każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie Serwisu superpaczka wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Usługobiorcy będący Klientami zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu przez zamieszczenie na ich Koncie Klienta wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian

 2. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie serwis superpaczka w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Wyrażenie braku zgody na zmianę Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim, równoznaczne jest z rozwiązaniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną łączących Strony ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

 3. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką - ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SUPERPACZKA DLA KONSUMENTÓW

§1

Definicje

 1. Użyte w tym Regulaminie określenia oznaczają:

  Superpaczka/serwis superpaczka

  Super Paczka Sp. z o.o., ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000396397, posiadająca NIP: 525-251-80-12 oraz REGON: 145486556

  Cena za Usługę

  cena Usługi przesyłki wynikająca z wyceny dokonanej na podstawie Cennika, a w przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie jej wysokości - sposób, w jaki będzie ona obliczana;

  Cennik

  cennik Usługi przesyłki dostępny w Serwisie dla zalogowanych Klientów;

  Klient

  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonała skutecznej rejestracji w Serwisie;

  Konsument

  osoba fizyczna dokonująca z superpaczka jako przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  Konto Klienta

  miejsce udostępnione na serwerze, utworzone w wyniku rejestracji Klienta w Serwisie, pozwalające na zawieranie przez Klienta z superpaczka umów których przedmiotem są Usługi Przesyłki. Umożliwia ono również m.in. podgląd złożonych Zleceń, zapoznanie się z regulaminami, Cennikiem;

  kurier

  przedstawiciele Operatora logistycznego, którzy w ramach realizacji Usługi przesyłki, odbierają Przesyłkę od Nadawcy lub Klienta oraz doręczają Przesyłkę do Odbiorcy

  Międzynarodowe przepisy prawa

  wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, dotyczące świadczenia Usług pocztowych i Usług przewozu (w tym Konwencja Montrealska, Konwencja Warszawska, Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR), wiążące regulaminy Światowego Związku Pocztowego;

  Nadawca

  podmiot, którego dane jako nadawcy Przesyłki zostały podane formularzu nadania Przesyłki;

  Odbiorca

  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem Usługi przesyłki przez Klienta adresowana jest Przesyłka, upoważniona przez Klienta do odbioru Przesyłki

  Operator logistyczny

  przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym świadczący usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, których zlecenie następuje za pomocą Serwisu, Operatorami są:

  - DPD Polska Sp. z o. o. (Dynamic Parcel Distribution) z siedzibą w Warszawie, 02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, Regon 012026421, kapitał zakładowy - 228.604.000 zł (zwane dalej: DPD),

  - UPS Polska Sp. z o. o. (United Parcel Service) z siedzibą w Warszawie, 01-222 Warszawa, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000036680, NIP: 522-10-04-200, Regon 10771280, kapitał zakładowy – 5.027.000 zł, (zwane dalej: UPS),

  - K-EX Sp. z o. o. z siedzibą w Kielcach, 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000326471, NIP: 959-18-56-995, Regon 260287537, kapitał zakładowy – 1.100.000 zł (zwane dalej: K-EX),

  - FedEx Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, numer NIP 526-10-05-306, numer REGON 010612250, kapitał zakładowy – 1.000.000 zł, (zwana dalej: FedEx),

  - Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-940 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972, NIP 525-000-73-13, REGON 010684960, kapitał zakładowy – 774.100.000 zł (zwana dalej: Poczta Polska),

  - InPost Paczkomaty Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez w Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000255841, NIP: 679-31-08-059, Regon 120246484, kapitał zakładowy – 11.550.000 zł (zwana dalej: InPost),

  - TNT WORLDWIDE (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766, NIP 634-27-50-606, kapitał zakładowy 164.990.000,00 zł (zwana dalej: TNT),

  - DHL Express (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-823), przy ul. Osmańskiej 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391, kapitał zakładowy 21.892.500 zł (zwana dalej: DHL).

  - Bertelsmann Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007209, REGON 011073542, NIP 5270203276, kapitał zakładowy 35.000.000 zł (zwana dalej: Bertelsmann),

  - Dazumi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Niemcewicza 7/9/185, 02-022 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000293234, REGON 141176020, NIP 5213461265, kapitał zakładowy 50.000 zł;

  Prawo pocztowe

  Ustawa z dnia 12 czerwca 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. 2012 poz. 1529);

  Prawo przewozowe

  Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. 2012, poz. 1173 ze zm.);

  Przesyłka

  Przesyłka pocztowa lub Przesyłka towarowa będąca przedmiotem Usługi przesyłki;

  Przesyłka kurierska

  przesyłka rejestrowana zawierająca korespondencję lub paczka pocztowa w rozumieniu Prawa pocztowego, przyjmowana, sortowana, przemieszczania i doręczana w sposób łącznie zapewniający:

  a) bezpośredni odbiór przesyłki od nadawcy,

  b) śledzenie przesyłki od momentu nadania do doręczenia,

  c) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umową zawartą z Klientem,

  d) doręczenie przesyłki w gwarantowanym terminie określonym w Regulaminie superpaczka lub umowie zawartej z Klientem,

  e) doręczenie przesyłki bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru,

  f) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki w formie pisemnej lub elektronicznej;

  Przesyłka pocztowa

  rzecz opatrzoną oznaczeniem Odbiorcy i adresem, przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez serwis superpaczka w celu przemieszczenia i doręczenia Odbiorcy;

  Przesyłka towarowa

  Rzeczy przyjęte do przewozu na podstawie jednego Listu Przewozowego, Przesyłki towarowej nie stanowi Przesyłka pocztowa będąca przedmiotem Usługi pocztowej w rozumieniu Prawa pocztowego

  Regulamin

  oznacza niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi jego zmianami;

  Regulamin ŚUDEiPP

  Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną wraz z Polityką Prywatności ustanowiony przez serwis superpaczka dla usługodawców korzystających z Serwisu, określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, tryb zakładania Konta Klienta w Serwisie, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, warunki zawierania oraz rozwiązywania umów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, politykę prywatności oraz tryb postępowania reklamacyjnego

  Regulamin Operatora logistycznego

  właściwy dla poszczególnych Operatorów logistycznych regulamin dostępny pod adresem https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/p/l, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/, http://dhl.pl/, odpowiednio dla DPD, UPS, K-EX, Fedex, Poczta Polska, InPost, TNT, DHL

  Serwis

  oznacza system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.superpaczka.pl stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;

  Strony

  superpaczka i Klient;

  świadczenie usługi drogą elektroniczną

  wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;

  Umowa

  Umowa świadczenia usług pocztowych lub przewozowych zawierana przez Klienta z serwisem superpaczka przy pomocy Serwisu, która będzie wykonywana przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego;

  Umowa o współpracy

  pisemna umowa zawierana pomiędzy Klientem a serwisem superpaczka regulująca zasady świadczenia Usług przesyłki na rzecz Klienta na zasadzie płatności post-paid;

  Umowa zawarta na odległość

  umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

  Usługa (Usługi) przesyłki

  Usługa pocztowa lub Usługa przewozowa;

  Usługa pocztowa

  usługa polegająca na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu, przewozie i doręczaniu Przesyłek pocztowych na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka oraz zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego;

  Usługa przewozowa

  usługa polegająca na przyjmowaniu, przewozie i doręczeniu Przesyłek niebędących przesyłkami pocztowymi na podstawie Prawa pocztowego realizowana przez serwis superpaczka przy pomocy wybranego przez Klienta Operatora logistycznego na podstawie Regulaminu superpaczka, zgodnie z Regulaminem Operatora logistycznego

  Zlecenie

  zamówienia wykonania Usługi przesyłki zlecone poprzez skutecznie wypełniony formularz w Serwisie, zakończony wygenerowaniem listu przewozowego, potrzebnego do prawidłowego wykonania usługi Operatora logistycznego dostępnej w Serwisie

 2. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia krajowych i międzynarodowych Usług przesyłki przez firmę R2G Polska Sp. z o.o., właściciela serwisu internetowego superpaczka znajdujące się pod adresem http://www.superpaczka.pl.

 3. W przypadku, gdy Usługa przesyłki stanowi Usługę pocztową stosuje się do niej postanowienia Regulaminu usług pocztowych superpaczka, postanowienia § 3 ust. 3 pkt 9 i § 3 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 4. Do Klientów nie będących Konsumentami zastosowanie ma „Regulamin Świadczenia Usług superpaczka dla Przedsiębiorców”.

§ 2

Ogólne warunki świadczenia Usług przesyłki

 1. Usługi przesyłki świadczone są przez superpaczka przy pomocy Operatora logistycznego, wybranego przez Klienta podczas składania Zlecenia na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z Regulaminem wybranego Operatora logistycznego. Regulamin Operatora logistycznego reguluje warunki przyjmowania i doręczania Przesyłek.

 2. Dla potrzeb tego Regulaminu wszędzie, gdzie w Regulaminach Operatorów logistycznych mowa o nadawcy lub zleceniodawcy rozumiemy przez to Klienta opisanego w §1 ust. 1.

 3. Złożenie Zlecenia przez Klienta jest uzależnione od uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania aktualnego Cennika oraz warunków świadczenia Usług przesyłki określonych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo przed rozpoczęciem korzystania z Usługi przesyłki Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Operatora logistycznego wybranego przez Klienta, który ma świadczyć Usługę Przesyłki.

 4. Usługi będą wykonywane na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach, w których usługi doręczania Przesyłek świadczą Operatorzy logistyczni. Każdorazowo Klient ma możliwość sprawdzenia aktualnej listy krajów, o których mowa w zdaniu poprzednim podczas składania zamawiania Usługi przesyłki za pomocą Serwisu.

 5. Superpaczka świadczy Usługi przesyłki w obrocie międzynarodowym na zasadach wynikających z Międzynarodowych przepisów prawa oraz Regulaminów Operatorów logistycznych. Usługi będą wykonywane w krajach, w których usługi doręczania Przesyłek świadczą Operatorzy logistyczni.

 6. Do usług z ust. 5 stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu, jeżeli Międzynarodowe przepisy prawa nie stanowią inaczej, w szczególności w zakresie zasad ponoszenia odpowiedzialności na niewykonanie i nienależyte wykonanie Usług, zasad składania i rozpatrywania reklamacji.

§3

Zawieranie umów

 1. Zawarcie Umowy jest możliwe po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu na Konto Klienta. Zasady rejestracji Klientów określa Regulamin ŚUDEiPP.

 2. Ofertę zawarcia Umowy Klient składa poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie.

 3. Podczas wypełniania formularza Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji niezbędnych do nadania Przesyłki, w tym obowiązkowo:

  1. kraju nadania i odbioru Przesyłki,

  2. wymiarów i wagi Przesyłki,

  3. deklaracji, czy Przesyłka jest niestandardowa,

  4. wskazania zawartości Przesyłki,

  5. wskazania Operatora logistycznego,

  6. adresu odbioru Przesyłki,

  7. adresu nadania Przesyłki,

  8. sposobu nadania Przesyłki,

  9. deklaracji, czy Przesyłka posiada cechy kwalifikujące ją jako Przesyłkę pocztową oraz czy zawiera korespondencję.

 4. Podając zawartość Przesyłki, Klient ma możliwość zadeklarowania wartości Przesyłki. Deklarowana wartość nie powinna przewyższać rzeczywistej wartości przesyłki.

 5. W obrocie krajowym możliwość zadeklarowania wartości Przesyłki z ust. 4 istnieje, jeżeli wartość przewożonych rzeczy nie wynika z rachunku sprzedawcy lub dostawcy ani z obowiązującego cennika

 6. W obrocie międzynarodowym Klient może zadeklarować w liście przewozowym za dodatkową opłatą wskazaną w Cenniku wartość Przesyłki do wysokości wskazanej w Regulaminie Operatora logistycznego wybranego podczas składania Zlecenia.

 7. W przypadku, gdy Przesyłka stanowi Przesyłkę pocztową w rozumieniu Prawa Pocztowego zastosowanie mają zapisy Regulaminu usług pocztowych superpaczka.

 8. Podczas wypełnienia formularza Klient może zdecydować o wyborze usług dodatkowych. Dostępne usługi dodatkowe zależne są każdorazowo od bieżącej oferty i prezentowane w formularzu podczas składania Zlecenia. Mogą być to m.in.:

1) ubezpieczenie,

2) pobranie (opłata przy doręczeniu, COD),

3) zwrot dokumentów,

4) dostawy w sobotę,

5) dostawy w określonych godzinach.

 1. Wybierając usługi dodatkowe, podczas wypełniania formularza, Klient zobowiązany jest do rzetelnego i zgodnego ze stanem faktycznym podania informacji dotyczących:

1) w przypadku ubezpieczenia: kwoty ubezpieczenia,

2) w przypadku pobrania: kwoty pobrania.

 1. Wypełniając formularz Klient ma możliwość zażądania rozpoczęcia świadczenia Usługi przesyłki przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. W przypadku wyrażenia takiego żądania, po spełnieniu świadczenia przez serwis superpaczka Konsument traci prawa do odstąpienia od Umowy.

 2. Podanie nieprawidłowych danych może spowodować odmówienie odbioru Przesyłki przez kuriera, naliczenie opłat, w tym opłat dodatkowych zgodnie z Cennikiem obowiązującym w momencie złożenia Zlecenia. W przypadku Usług nieobjętych Cennikiem serwisu superpaczka obowiązywać będzie cennik standardowy Operatora logistycznego.

 3. Wypełniony formularz Klient przesyła do serwisu superpaczka, która sprawdza jego poprawność oraz przy współpracy z Operatorem logistycznym weryfikuje możliwość wykonania Umowy na warunkach wskazanych przez Klienta w formularzu.

 4. Akceptacja oferty Klienta następuje poprzez wygenerowanie listu przewozowego. Z chwilą wygenerowania listu przewozowego następuje zawarcie Umowy na warunkach wskazanych w ofercie. Klient ma dostęp do wygenerowanych listów na Koncie Klienta.

 5. W przypadku braku akceptacji warunków oferty przedstawionej przez Klienta jest on niezwłocznie informowany przez serwis superpaczka poprzez odpowiedni komunikat.

 6. Klient zawierając Umowę wyraża zgodę na otrzymywania informacji i oświadczeń kierowanych przez serwis superpaczka osobiście do niego, jak również na wysyłanie przez Klienta oświadczeń, zgód do serwisu superpaczka za pomocą trwałych elektronicznych nośników danych, jak np. e-mail lub wiadomości umieszczane w Koncie Klienta.

§4

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy

 1. Rozwiązanie Umowy przez serwis superpaczka jest możliwe w przypadku:

  1. podania przez Klienta nieprawdziwych danych przy rejestracji w Serwisie,

  2. podania nieprawdziwych danych na formularzu podczas składania Zlecenia,

  3. przewozu rzeczy wykluczonych z przewozu zgodnie z § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

 1. Superpaczka odmawia zawarcia Umowy lub może odstąpić od Umowy, jeżeli:

  1. nie są spełnione przez Klienta wymagania dotyczące świadczenia Usługi określone w przepisach prawa lub w niniejszym Regulaminie,

  2. zawartość lub opakowanie Przesyłki naraża osoby trzecie (w tym Operatorów logistycznych) lub superpaczka na szkodę,

  3. na opakowaniu Przesyłki lub w widocznej części jej zawartości znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające prawo,

  4. Usługa miałaby być wykonywana poza obszarem określonym w § 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu, chyba że serwis superpaczka zawarł umowę o współpracę umożliwiającą wykonanie Usługi poza tym obszarem,

  5. przyjmowanie lub przemieszczanie Przesyłki jest zabronione na podstawie przepisów prawa.

 1. Superpaczka może odmówić zawarcia Umowy, jeżeli Przesyłka nie spełnia określonych przez serwis superpaczka warunków wymaganych do zawarcia Umowy.

 2. Superpaczka może odstąpić od Umowy, jeżeli Przesyłka nie spełnia warunków określonych w Umowie.

 3. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, konieczne jest przesłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres siedziby serwisu superpaczka (Super Paczka Sp. z o.o ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa) lub drogą mailowa na adres: bok@apaczka.pl o przykładowej treści: „Super Paczka Sp. z o.o ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa, Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy świadczenia następujących usług: Numer listu przewozowego; Data zawarcia umowy; Imię i nazwisko konsumenta; numer PESEL konsumenta; Adres konsumenta; Data; Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą)”.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu serwis superpaczka niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Klienta w Serwisie.

 6. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez serwis superpaczka o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 7. Skutki odstąpienia od Umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy Klient otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej Umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym serwis superpaczka został poinformowany o odstąpieniu od Umowy.

§ 5

Nadanie i odbiór Przesyłki

 1. Nadając Przesyłkę podczas wypełniania formularza Klient decyduje, czy Przesyłka zostanie osobiście doręczona do wybranego punktu nadania, czy odebrana przez kuriera pod adresem wskazanym w formularzu.

 2. Nadając Przesyłkę podczas wypełniania formularza Klient decyduje, czy Przesyłka zostanie osobiście odebrana z wybranego punktu odbioru przez Odbiorcę, czy dostarczona przez kuriera pod adres wskazany w formularzu.

 3. Punkty odbioru i punkty nadania są wskazane na formularzu składania Zlecenia w momencie wyboru usługi nadania lub odbioru w Punkcie odbioru lub Punkcie nadania.

 4. Do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest Przesyłka, do której Klient dołączył nalepkę adresowaną w postaci listu przewozowego. W tym celu Klient zobowiązany jest wydrukować wygenerowany w Serwisie list przewozowy. W przypadku braku wydrukowanego listu przewozowego wygenerowanego w systemie oraz wypełnienia ręcznego listu przewozowego przez kuriera, poza opłatą za Usługę wynikającą z wyceny zostanie doliczona dodatkowo dopłata zgodna z Cennikiem.

 5. Przed nadaniem Przesyłki Klient zobowiązuje się do starannego zapakowania i zabezpieczenia Przesyłki w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie własnej Przesyłki oraz innych przesyłek przewożonych przez Operatora logistycznego. Wytyczne dotyczące pakowania są dostępne są na stronach www Operatorów logistycznych.

 6. Klient zobowiązuje się, iż Przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych, wymienionych w ust. 7 oraz w Regulaminach Operatorów logistycznego. W przypadku naruszenia przedmiotowego obowiązku, Klient ponosi wszelką oraz wyłączną odpowiedzialność za konsekwencje przedmiotowego naruszenia.

 7. Do przemieszczania i doręczania nie są przyjmowane Przesyłki wskazane w Regulaminach Operatorów logistycznych, w szczególności:

 1. Przesyłki zawierające: zwłoki lub szczątki ludzkie, napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, narkotyki, skóry zwierząt (niedomowych), futra, towary o szczególnej wartości (np. dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, złoto, srebro, kość słoniowa i produkty z kości słoniowej, znaczki pocztowe o wysokiej wartości), gotówkę i inne wartości pieniężne, za które uważa się krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, bony, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, towary/materiały niebezpieczne, broń palna, żywe zwierzęta, rośliny i nasiona, towary łatwo psujące się, materiały pornograficzne, bagaż pozostawiony bez opieki oraz inne rzeczy, których przemieszczanie jest zabronione na podstawie przepisów prawa lub umów międzynarodowych, których stroną jest Polska;

 2. Przesyłki zawierające rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości albo ze względu na urządzenia Operatora logistycznego lub warunki drogowe danej gałęzi transportu:

a) nie nadają się do przewozu środkami transportowymi,

b) spowodowałoby naruszenie przepisów określających warunki wykonywania przewozów drogowych, przepisów określających warunki pracy kierowców, przepisów ruchu drogowego lub przepisów o drogach publicznych,

 1. Przesyłki zawierające rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów, chyba że zostały dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych,

 2. Przesyłki zawierające towary o znaczeniu strategicznym wyszczególnionych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 roku o obrocie z zagranicą towarami, technologiami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 119, poz. 1250 z późniejszymi zmianami).

 1. Przyjęcie Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia nie stanowi potwierdzenia ze strony serwisu superpaczka, że jej zabezpieczenie, zawartość, opakowanie, oznaczenie lub inne parametry są zgodne z umową, Regulaminem.

 2. Superpaczka lub działający w jego imieniu Operator logistyczny ma prawo:

 1. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka może spowodować uszkodzenie innych Przesyłek lub mienia, zażądać jej otwarcia przez Klienta, a w przypadku, gdy wezwanie Odbiorcy do otwarcia Przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, zabezpieczyć Przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo obrotu pocztowego,

 2. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, powiadomić niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymać i zabezpieczyć Przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby,

 3. w uzasadnionych przypadkach zażądać od Klienta lub Nadawcy otwarcia Przesyłki w celu sprawdzenia, czy jej zawartość odpowiada warunkom określonym w Regulaminie i w przepisach powszechnie obowiązujących,

 4. odmówić przyjęcia Przesyłki, jeśli nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, jeżeli jej przyjęcie i przewóz są zabronione na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Klient powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich środków i zasobów, niezbędnych do odbioru Przesyłki.

 2. W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, kurier działający na zlecenie serwisu superpaczka lub Operatora logistycznego nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki. Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne w punktach nadania i odbioru Przesyłki. Serwis superpaczka nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej Przesyłki bez specjalnych urządzeń.

 3. Klient poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do bezzwłocznego sporządzenia protokołu szkody w obecności przedstawiciela Operatora logistycznego.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że każdy Operator logistyczny może mieć własne, szczegółowe wytyczne dotyczące pakowania Przesyłek, zawarte w Regulaminie Operatora logistycznego, wybranego podczas składania Zlecenia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Przesyłki doręcza się za pokwitowaniem odbioru po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do jej odbioru. Za pokwitowanie odbioru uważa się czytelny podpis Odbiorcy i datę odbioru.

 6. W przypadku braku możliwości skutecznego doręczenia Przesyłki, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy.

 7. W przypadku nadania Przesyłki za pobraniem (COD), superpaczka zobowiązuje się przekazać Klientowi sumę pobrania na rachunek wskazany przez Klienta, nie później niż w ciągu 3 dni od otrzymania stosownej wpłaty od Operatora logistycznego.

 8. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki, podlega ona niezwłocznie zwrotowi do Nadawcy, ust. 19 i 20 stosuje się odpowiednio.

 9. Przesyłkę, której nie można doręczyć Odbiorcy, a przy jej zwracaniu nie można doręczyć tej Przesyłki do Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu, a także z powodu odmowy przyjęcia Przesyłki zwracanej, traktuje się jako niedoręczalną i podlega ona likwidacji zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminach Operatorów logistycznych.

 10. Zwrot Przesyłki, której doręczenie nie jest możliwe, w szczególności w przypadku, gdy Odbiorca odmówił przyjęcia Przesyłki lub Przesyłka zawiera przedmioty zabronione, podlega opłacie zgodnej z Cennikiem.

 11. W przypadku Przesyłki zawierającej towary niewspólnotowe w rozumieniu przepisów prawa celnego, zwrot do Nadawcy, wymaga dopełnienia formalności celnych.

 12. Opłatę z ust. 19 oraz koszty formalności celnych z ust. 20 pokrywa Klient, nadający Przesyłkę. W przypadku odmowy uiszczenia opłat i kosztów ze zdania poprzedniego Przesyłka może ulec likwidacji.

§ 6

Ceny Usług i warunki płatności

 1. Superpaczka świadczy Usługi przesyłki odpłatnie.

 2. Płatność Ceny za Usługę może być dokonywania w systemie postpaid lub prepaid.

 3. System prepaid oparty jest na zasadzie przedpłaty za świadczone Usługi. Jest on dostępny dla Klientów, którzy nie podpisali Umowy o świadczenie usług.

 4. System postpaid polega na uiszczaniu opłat za Usługi przesyłki po skorzystaniu z nich. Jest on dostępny dla Klientów, którzy podpisali Umowę o świadczenie usług.

 5. Za wszystkie zrealizowane Usługi przesyłki serwis superpaczka naliczy opłaty, zgodnie z wyceną dokonaną na podstawie obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia Cennika albo zawartą pisemną Umową o współpracy. Przed złożeniem Zlecenia Klient jest zobowiązany do zapoznania się i akceptacji aktualnego Cennika. Wycena ze zdania pierwszego wyświetlana jest Klientowi w Serwisie w zależności od parametrów wskazanych przez Klienta podczas wypełnienia formularza.

 6. Jeżeli dana usługa nie jest wyszczególniona w Cenniku, Klienta obowiązuje cennik Operatora logistycznego opublikowany na jego stronie www. Te strony to https://www.dpd.com.pl/, http://www.ups.com/, http://k-ex.pl/, http://fedex.com/pl/, http://poczta-polska.pl/, https://twoj.inpost.pl, http://www.tnt.com/express/pl/ http://dhl.pl/.

 7. W przypadku, gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości ceny Usługi przesyłki, Klient jest informowany o sposobie, w jaki będą ona obliczana.

 8. Po pierwszej aktywacji Konta Klienta obowiązuje Cennik standardowy. Superpaczka poprzez swoich konsultantów oferuje Klientom korzystniejszą ofertę niż Cennik standardowy, w przypadku akceptacji przez Klienta warunków zaproponowanych przez serwis superpaczka Cennik standardowy ulega zmianie na Cennik indywidualny.

 9. Cennik indywidulny przestaje obowiązywać w sytuacji, jeżeli od wysłania ostatniej Przesyłki upłynęło 90 dni kalendarzowych. Po tym terminie Cennik indywidualny zamienia są na Cennik standardowy, o czym Klient jest informowany pojawieniem się nowego Cennika.

 10. Superpaczka zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika bez podania przyczyny, wprowadzania nowych i usuwania starych usług, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednakże zmiany Cennika mają zastosowanie tylko do zleceń Usług przesyłki złożonych po opublikowaniu nowego Cennika.

 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

 12. Superpaczka oświadcza, że jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT.

 13. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w przypadku podania nieprawdziwych danych lub parametrów Przesyłki lub zlecenia Usługi nieobjętej Cennikiem, opłata zostanie naliczona po wykonaniu Usługi przesyłki. Klient zobowiązuje się dopłacić różnicę na wezwanie serwisu superpaczka. Opłata będzie naliczona według Cennika obowiązującego w momencie złożenia Zlecenia lub dla usług nieujętych w Cenniku wg. Cennika Operatora logistycznego, o którym mowa w ust. 6.

§7

Odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie Usługi przesyłki

  1. Superpaczka ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie Przesyłki na zasadach przewidzianych w Prawie przewozowym, a w przypadku usług międzynarodowych również zgodnie z obowiązującymi Międzynarodowymi przepisami prawa.

  2. Superpaczka nie ponosi odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie Przesyłki powstały:

   1. wskutek siły wyższej,

   2. z przyczyn występujących po stronie Klienta, Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą serwisu superpaczka,

   3. z powodu naruszenia przez Klienta lub Odbiorcy przepisów prawa, niniejszego Regulaminu lub Umowy o współpracy,

   4. z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.

   5. z innych przyczyn wskazanych w Prawie przewozowym, wyłączających odpowiedzialność serwisu superpaczka.

  1. Superpaczka powołując się na jedną z wymienionych w ust. 2 przyczyn przedstawia dowód jej wystąpienia.

  2. Serwis superpaczka jest zwolniony od odpowiedzialności określonej w ust. 1, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstały co najmniej z jednej z następujących przyczyn:

1) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu (w tym wskazanych w § 5 ust. 7) lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez Klienta lub Nadawcę tych warunków;

2) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;

3) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;

4) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez Klienta, Nadawcę lub Odbiorcę;

5) przewozu Przesyłek, które zgodnie z przepisami lub Umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

  1. Jeżeli serwis superpaczka na podstawie okoliczności danego wypadku wykaże, że utrata, ubytek lub uszkodzenie mogły powstać wskutek co najmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 4, domniemywa się, że szkoda z nich wynikła.

  2. Przyjęcie Przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;

2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy serwisu superpaczka lub Operatora logistycznego;

3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa serwisu superpaczka lub operatora logistycznego;

4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Odbiorca stwierdził po przyjęciu Przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

5) być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

  1. Uprawnionemu przysługuje odszkodowanie za utratę lub ubytek Przesyłki. Jego wysokość nie może przewyższać wartości, którą ustala się na podstawie i w następującej kolejności:

1) ceny wskazanej w rachunku dostawcy lub sprzedawcy albo

2) ceny wynikającej z cennika obowiązującego w dniu nadania Przesyłki do przewozu bądź

3) wartości rzeczy tego samego rodzaju i gatunku w miejscu i czasie ich nadania.

 1. W razie niemożności ustalenia wysokości odszkodowania w sposób określony w ust. 7, wysokość tę ustala rzeczoznawca.

 2. W razie utraty Przesyłki z deklarowaną wartością należy się odszkodowanie w wysokości deklarowanej, a w razie ubytku - w odpowiedniej części, chyba że serwis superpaczka udowodni, że wartość deklarowana przewyższa wartość ustaloną w sposób określony w ust. 7.

 3. W razie uszkodzenia Przesyłki odszkodowanie ustala się w wysokości odpowiadającej procentowemu zmniejszeniu się wartości.

 4. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w ust. 10, nie może jednak przewyższać kwoty odszkodowania przysługującego za:

1) utratę całej Przesyłki, jeżeli doznała ona obniżenia wartości wskutek uszkodzenia;

2) ubytek tej części Przesyłki, która doznała obniżenia wartości wskutek uszkodzenia.

 1. Oprócz odszkodowań określonych w ust. 9-11 serwis superpaczka jest obowiązany zwrócić przewoźne i inne koszty związane z przewozem Przesyłki:

1) w razie utraty - w pełnej wysokości;

2) w razie ubytku - w odpowiedniej części;

3) w razie uszkodzenia - w wysokości odpowiadającej procentowi obniżenia wartości Przesyłki wskutek uszkodzenia.

 1. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała szkoda inna niż w Przesyłce, serwis superpaczka jest obowiązany do zapłacenia odszkodowania do wysokości podwójnej kwoty przewoźnego.

 2. Jeżeli wskutek zwłoki w przewozie powstała również szkoda w Przesyłce, odszkodowanie ustalone według przepisów ust 10-11 przysługuje niezależnie od odszkodowania określonego w ust. 13.

 3. Odszkodowanie za szkody spowodowane utratą, niewykorzystaniem lub nienależytym wykorzystaniem przez serwis superpaczka dokumentów oddanych mu przez Nadawcę lub Klienta nie może przewyższać wysokości poniesionych strat.

 4. Przewidziane w ustawie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa serwisu superpaczka.

§8

Postępowanie reklamacyjne

 1. Superpaczka ustala następujące zasady sprawdzenia stanu Przesyłki:

  1. ustalenia stanu Przesyłki dokonuje się protokolarnie w czasie przewozu lub po jego zakończeniu w celu określenia zakresu szkody, jeżeli nastąpiło naruszenie stanu Przesyłki;

  2. jeżeli przed wydaniem Przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, ustala się niezwłocznie protokolarnie stan Przesyłki oraz okoliczności powstania szkody;

  3. jeżeli po wydaniu Przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ustala się stan przesyłki na żądanie Odbiorcy zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru Przesyłki;

  4. protokół podpisują osoby uczestniczące w ustaleniu stanu Przesyłki. Jeżeli Uprawniony nie zgadza się z treścią protokołu, może zamieścić w nim zastrzeżenie z uzasadnieniem; w razie odmowy podpisania protokołu przez uprawnionego, serwis superpaczka lub Operator logistyczny stwierdza w nim fakt i przyczyny odmowy. Uprawniony otrzymuje bezpłatnie egzemplarz protokołu;

  5. jeżeli ustalenia protokolarne, podjęte na żądanie uprawnionego, nie wykażą szkody w przesyłce albo wykażą jedynie szkodę stwierdzoną już uprzednio przez serwis superpaczka lub Operatora logistycznego, uprawniony ponosi opłaty określone w Cennik. W przypadku, gdy Cennik nie zawiera opłat ze zdania poprzedniego zastosowanie ma Cennik Operatora logistycznego wybranego podczas składania Zlecenia;

  6. w razie trudności w ustaleniu danych dotyczących czasu, rodzaju, rozmiarów lub przyczyny szkody, dane te określa rzeczoznawca powołany przez serwis superpaczka lub Operatora logistycznego w porozumieniu z uprawnionym. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy podnoszone na zasadach wynikających z pkt 5;

  7. formę sporządzenia protokołu ustala Operator logistyczny, wybrany przez Klienta podczas składania Zlecenia Przesyłki.

 1. Klient może złożyć reklamację z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przesyłki elektronicznie na adres reklamacje@apaczka.pl albo przesłać na następujący adres: ul. Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa.

 2. Reklamacja przesłana bezpośrednio do serwisu superpaczka powinna zawierać:

1) datę sporządzenia reklamacji;

2) nazwę i adres siedziby serwisu superpaczka i Operatora logistycznego;

3) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;

4) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;

5) kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);

6) wykaz załączonych dokumentów;

7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji (nie dotyczy reklamacji składanych drogą elektroniczną).

 1. Do reklamacji powinny być dołączone list przewozowy, protokół z ust. 1 oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

 2. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, zaleca się stosowanie przez klientów procedur reklamacyjnych Operatora logistycznego, wybranego do realizacji Usługi przesyłki. W razie sprzeczności procedur opisanych w niniejszym regulaminie i Regulaminie Operatora logistycznego pierwszeństwo mają procedury Operatorów logistycznych dostępne są na stronach www Operatorów logistycznych.

 3. Superpaczka może powierzyć rozpatrzenie reklamacji Operatorowi logistycznemu, który został wybrany przez Klienta do wykonania Usługi przesyłki.

 4. Superpaczka przy współpracy z Operatorem logistycznym niezwłocznie rozpatrzy reklamację, a o wynikach postępowania reklamacyjnego powiadomi nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

 5. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 4-5, serwis superpaczka lub Operator logistyczny wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez serwius superpaczka lub Operatora logistycznego uzupełnionej reklamacji.

 6. Odpowiedź serwisu superpaczka na reklamację powinna zawierać:

1) nazwę i adres siedziby serwisu superpaczka i Operatora logistycznego;

2) informację o uznaniu bądź nieuznaniu reklamacji;

3) uzasadnienie merytoryczne ze wskazaniem podstawy prawnej nieuznania reklamacji (w całości lub części);

4) w przypadku przyznania odszkodowania - uznaną kwotę odszkodowania oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

5) w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

6) pouczenie o prawie odwołania do właściwego miejscowo sądu;

7) podpis uprawnionej osoby (nie dotyczy reklamacji składanych elektronicznie).

 1. Nieudzielenie odpowiedzi na reklamację w terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji.

§9

Ustawowe prawo zastawu

 1. Serwisowi superpaczka przysługuje prawo zastawu na Przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających ze Zlecenia Usługi.

 2. Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki Przesyłka znajduje się w dyspozycji serwisu superpazka, Operatora logistycznego, u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią rozporządzać na podstawie dokumentów.

§ 10

Indywidualne porozumienia

 1. W uzasadnionych przypadkach w odrębnie zawartej pisemnej Umowie o świadczenie usług superpaczka może ustalić z Klientem zasady realizacji Usługi odmiennie od określonych w Regulaminie, dostosowując je do potrzeb Klienta, w szczególności w zakresie:

1) gwarantowanego terminu,

2) godziny granicznej,

3) sposobu opakowania i zabezpieczenia Przesyłek,

4) wymogów związanych z usługami dodatkowymi i sposobem ich realizacji,

5) trybu składania reklamacji,

6) postępowania z przesyłkami niedoręczonymi i zwrotnymi.

§11

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego Regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany. Regulamin jest dostępny również w siedzibie serwisu superpaczka (Super Paczka Sp. z o.o ul. Duchnicka 3 bud. 16, 01-796 Warszawa).

 2. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym wykorzystania informacji zebranych od lub dostarczonych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oraz politykę prywatności określa Regulamin ŚUDEiPP. Postanowienia Regulaminu ŚUDEiPP dotyczące przetwarzania danych osobowych stosuje się również do danych osobowych przekazanych przez Klientów w sposób inny niż za pośrednictwem Serwisu.

 3. Superpaczka zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. O treści zmian Regulaminu, o których mowa poprzednim zdaniu, serwis superpaczka poinformuje poprzez umieszczenie na stronie Serwisu superpaczka wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Dodatkowo Klienci zostaną powiadomieni przez serwis superpaczka o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Klienta na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian

 4. W przypadku, gdy Klient nie akceptuje zmian Regulaminu, obowiązany jest powiadomić o tym fakcie serwis superpaczka w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak zgody na zmianę Regulaminu równoznaczne jest z rozwiązaniem umów zawartych przez Strony za pomocą Serwisu ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu,

 5. Do umów dotyczących Usług przesyłki zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili zawarcia danej Umowy.

 6. Prawem właściwym do rozwiązywania sporów, wynikających w związku z wykonywaniem przez serwis superpaczka Usług przesyłki jest prawo polskie, zaś sądem właściwym do ich rozstrzygania jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd polski

 7. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności podlegają zapisom ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (w tym przepisom wykonawczym do przedmiotowych ustaw), w przypadku zaś Usług w obrocie zagranicznym stosuje się przepisy ww. ustaw, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.

 8. Niniejszy Regulamin nie dotyczy Konsumentów w zakresie, w jakim mógłby naruszać lub ograniczać ich prawa i ochronę konsumencką - ukształtowane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym stanowić niedozwolone klauzule umowne.